Vwo
Lessentabel
Bevorderingsnormen
PTA
Toetsplanners
International Baccalaureate
Kostenoverzicht IB

Vwo

Vwo betekent Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Het bereidt je voor op een studie aan de universiteit. Bij ons word je aangemoedigd om zélf over zaken na te denken! Hierbij is het onze taak om te prikkelen en uit te dagen, om meer vragen te stellen dan antwoorden te geven, om ruimte te geven voor talentontwikkeling en om jou te ondersteunen in de zoektocht naar jezelf. 

Bij ons op school volg je in de bovenbouw van het vwo het vak Algemene Wetenschappen. Je leert daar in groepjes onderzoek doen, zodat je goed voorbereid bent op het maken van het profielwerkstuk. Dit vak kunnen al onze vwo leerlingen in het Engels volgen en dan heet het ‘Global Perspectives’. Oud-leerlingen zijn hier heel enthousiast over, omdat ze op deze manier goed voorbereid zijn op hun vervolgopleiding.

Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Dan kun je kiezen voor het gymnasium. Je volgt dat ook de vakken latijn en Grieks en in een van deze vakken doe je ook eindexamen. Het atheneum en gymnasium vormen samen het vwo en zijn de directe voorbereiding op een studie aan een universiteit. Beide richtingen nemen na het brugjaar nog vijf studiejaren in beslag. Bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel dat gericht is op bepaalde doorstroommogelijkheden in het hbo en in het wo.

Ieder profiel bestaat uit:

 • een verplicht gemeenschappelijk deel

 • een profieldeel, te kiezen uit:
  - Cultuur & Maatschappij
  - Economie & Maatschappij

 • Natuur & Gezondheid

 • Natuur & Techniek

 • een aanvullend vrij deel, waarin één vak moet/kan worden gekozen.


Overzicht gymnasium tweede fase.

Overzicht atheneum tweede fase.

Lessentabel

ATHENEUM

V2

V3

V4

V5

V6

Nederlands

3

3

3

3

3

Frans

2

2

3

3

3

Duits

3

2

3

3

3

Engels

3

3

2

3

3

International baccalaureat

3

5

5

geschiedenis

2

2

2

3

3

maatschappijleer

1.5

aardrijkskunde

2

2

2

2

2

wiskunde

3

3

wiskunde A

3

3

wiskunde A/C

3

wiskunde B

3

3

3.5

wiskunde C

3

3

wiskunde D

3

4

natuurkunde

2

2

3

3

3

natuurkunde practicum

0,5

0,25

scheikunde

2

3

3

3,5

biologie

2

0.5

3

3

3

economie

2

3

3

3

bedrijfseconomie

2

3

3

tekenen

1

1

3

3

3

handvaardigheid

1

1

3

3

3

muziek

1

3

2

2

levensbeschouwing

0.5

lichamelijke oefening

2

2

2

2

2

mentorles

1

1

1

1

1

GYMNASIUM

V2

V3

V4

V5

V6

Nederlands

3

3

3

3

3

Latijn

2

2

4

4

5

Grieks

2

2

4

4

5

Frans

2

2

3

3

3

Duits

3

2

3

3

3

Engels

3

3

2

3

3

International baccalaureat

3

5

5

geschiedenis

2

2

2

3

3

maatschappijleer

1.5

aardrijkskunde

2

2

2

2

2

wiskunde

3

3

wiskunde A

3

3

wiskunde A/C

3

wiskunde B

3

3

3.5

wiskunde C

3

3

wiskunde D

3

4

natuurkunde

2

2

3

3

3

natuurkunde practicum

0,5

0,25

scheikunde

2

3

3

3,5

biologie

2

0.5

3

3

3

economie

2

3

3

3

bedrijfseconomie

2

3

3

tekenen

1

1

3

3

3

handvaardigheid

1

1

3

3

3

muziek

1

3

2

2

levensbeschouwing

0.5

lichamelijke oefening

2

2

2

2

2

mentorles

1

1

1

1

1

Bevorderingsnormen

Algemeen

 • Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.

 • Doubleren in de brugklas is slechts bij uitzondering toegestaan.

 • Doubleren is per leerjaar in hetzelfde schooltype slechts éénmaal toegestaan. 

Normen 2 atheneum

Toelatingsmogelijkheid tot

aantal vakken

aantal onvoldoendes

Norm

3 atheneum

12

0

72

1

74

2

76

3

78

3 atheneum met positief advies

12

0

...

1

71

2

73

3

75

Normen 2 gymnasium

Toelatingsmogelijkheid tot

aantal vakken

aantal onvoldoendes

Norm

3 gymnasium

14

0

84

1

86

2

88

3

90

3 gymnasium met positief advies

14

0

...

1

83

2

85

3

87

KERNVAKREGELING

Om toegelaten te worden tot de afdeling in het derde leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoen aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

De kernvakkenregeling op vwo betekent dat:

 • de leerling niet vaker dan 1 x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

 • de leerling niet lager dan 1 x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2 x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2 x V of 1 x G (of ZG).

LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Normen 3 atheneum

Toelatingsmogelijkheid tot

aantal vakken

aantal onvoldoendes

Norm

4 atheneum

12

0

72

1

74

2

76

3

78

4 atheneum met positief advies

12

0

...

1

71

2

73

3

75

Normen 3 gymnasium

Toelatingsmogelijkheid tot

aantal vakken

aantal onvoldoendes

Norm

4 gymnasium

14

0

84

1

86

2

88

3

90

4 gymnasium met positief advies

14

0

...

1

83

2

85

3

87

Als een leerling is bevorderd naar vwo 4, wordt beoordeeld of het gekozen vakkenpakket aan de slaag- zakregeling voldoet (inclusief de kernvakkenregeling). Daarbij worden enkel de vakken meegeteld waarin de leerling Centraal Examen moet afleggen. Voor het vak bedrijfseconomie telt het cijfer voor economie.

Bij een onvoldoende in een gekozen vak bepaalt de docentenvergadering of de keuze voor dit vak en/of de profielkeuze doorgang kan vinden.

De slaag-zak regeling met betrekking tot de kernvakken en de profielvakken is:

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers hoogstens één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Als het gaat om de overgang: bij een tweede 5 in deze drie vakken is een leerling een bespreekgeval.

Hij/zij is geslaagd bij alle eindcijfers 6 of hoger, of:

 • één 5 en de rest 6 of hoger, of:

 • één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0, of:

 • twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0.

Bijzondere normen:

Voor bevordering naar het profiel Economie en Maatschappij geldt de volgende eis:

 • als wiskunde B wordt gekozen dan moet voor wiskunde het cijfer ten minste een 6,5 zijn of een positief advies van de vakdocent*.

Voor bevordering naar het profiel Natuur en Gezondheid gelden de volgende eisen:
Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde A

 • ten minste een 6,5 voor het vak scheikunde of een positief advies van de vakdocent*.

 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde B

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.

 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde B

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.

 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde A

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.

 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.

Voor bevordering naar het profiel Natuur en Techniek gelden de volgende aanvullende eisen:

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.

* Hiervoor geldt uitsluitend  het advies dat gegeven wordt in de overgangsvergadering.

Keuze examenvak (vrije deel)
Een leerling mag een vak kiezen met een positief advies en een voldoende beoordeling in het voorgaande leerjaar. Is dit niet het geval dan dient er een andere keuze gemaakt te worden.  

Extra vak 
Een leerling mag dit vak kiezen met een positief advies of beoordeling van ten minste 6,0 in het voorgaande leerjaar. Tevens geldt dat een extra vak enkel gekozen mag worden als het roostertechnisch niet tot bezwaren leidt. De beslissing hierover zal genomen worden door de teamleider van de ontvangende afdeling.


Normen 4 vwo

Een leerling wordt bevorderd van 4 naar 5 vwo als:

 • Alle afgeronde voortgangscijfers aan het einde van het schooljaar 6 of hoger zijn, of

 • er 1 x 5 is behaald en de overige vakken een 6 of hoger, of

 • er 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 moet zijn.

 • Tevens mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende, tenminste een 5 worden behaald. Voor beide andere vakken moet dan minimaal een eindcijfer 6 zijn behaald.

 • Bij de overgang van 4 vwo naar 5 vwo worden de vakken CKV, maatschappijleer, algemene wetenschappen en levensbeschouwing volgens de regels van het combinatiecijfer gemiddeld. De vakken worden op hele cijfers afgerond. Vervolgens worden deze cijfers gemiddeld in een combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer maakt als voortgangscijfer onderdeel uit van de bevorderingsnorm.

 • Het vak LO valt onder de voorwaardelijke vakken en moet met "goed" (g) of "voldoende" (v) beoordeeld zijn om in aanmerking te komen voor bevordering. Bij een "onvoldoende" (o) is de leerling een bespreekgeval. Het voortgangscijfer voor het vak LO telt niet mee in de bevorderingsnorm.

Normen 5 vwo

Een leerling wordt bevorderd van 5 naar 6 vwo als:

 • Alle afgeronde voortgangscijfers aan het einde van het schooljaar 6 of hoger zijn, of

 • er 1 x 5 is behaald en de overige vakken een 6 of hoger, of

 • er 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 moet zijn.

 • Tevens mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende, tenminste een 5 worden behaald. Voor beide andere vakken moet dan minimaal een eindcijfer 6 zijn behaald.

 • Bij de overgang van 5 vwo naar 6 vwo worden de vakken CKV, maatschappijleer, algemene wetenschappen en levensbeschouwing volgens de regels van het combinatiecijfer gemiddeld. De vakken worden op hele cijfers afgerond. Vervolgens worden deze cijfers gemiddeld in een combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer maakt als voortgangscijfer onderdeel uit van de bevorderingsnorm.

 • Het vak LO valt onder de voorwaardelijke vakken en moet met "goed" (g) of "voldoende" (v) beoordeeld zijn om in aanmerking te komen voor bevordering. Bij een "onvoldoende" (o) is de leerling een bespreekgeval. Het voortgangscijfer voor het vak LO telt niet mee in de bevorderingsnorm.

Normen 6 vwo

Slaag-zak regeling

 • Een leerling is geslaagd als het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5,50 is. Is dit niet het geval, dan is de kandidaat afgewezen (gezakt; ook bij 5,49!).

 • Vervolgens geldt dat een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij deze eindcijfers hoogstens één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Hij/zij is geslaagd bij alle eindcijfers 6 of hoger of:

 • één 5 en de rest 6 of hoger, of:

 • één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0, of:

 • geslaagd bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0.

 • Daarnaast moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat lo beoordeeld is als voldoende of goed

Normen tto-stroom

Tot de tto-stroom worden alleen leerlingen toegelaten met een vwo-advies van de basisschool. Bij een afwijkend advies zal de toelatingscommissie overleggen met de basisschool en tot een uitspraak komen. Tegen de uitspraak van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk.

Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die leerlingen een tto juniorcertificaat die én aan de overgangsnorm voor 4 vwo voldoen én een voldoende hebben voor het vak Engels.  Het tto juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (vierde leerjaar). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion. Alleen met een voldoende voor beide vakken wordt de leerling toegelaten tot de IB-opleiding in het vijfde en zesde leerjaar op het vwo. Bij goed resultaat ontvangt de leerling naast zijn normale atheneum- of gymnasiumdiploma het internationaal erkende IB-certificaat.

PTA

In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn alle theoretische toetsen en praktische opdrachten opgenomen die deel uitmaken van het SE (SchoolExamen). Per onderdeel wordt vermeld wanneer het getoetst wordt, de bijdrage aan het periodecijfer en de bijdrage van de periode aan het SE-cijfer.

Toetsplanners

Hieronder vindt u de toetsplanners voor vwo 2 en 3.

International Baccalaureate

Wat is IB?

Geïnteresseerde TTO-leerlingen kunnen na VWO 3 in de bovenbouw kiezen om hun Engels verder te verbeteren door te kiezen voor het International Baccalaureate (IB) English A Language and Literature Diploma Programma. IB is een tweejarige pre-academische opleiding die in het Engels wordt gegeven.

Het vak wordt 5 keer per week aangeboden op VWO 5 en VWO 6. Leerlingen beginnen eerst op 4 VWO met ‘pre-ib’ waar ze worden voorbereid op het programma dat daarop volgt. Als een leerling kiest voor IB zal dat in de plaats komen van het vak Engels. Door de extra lessen is er veel ruimte voor verrijking en verdieping. Leerlingen gaan o.a. aan de slag met Engelse en Amerikaanse literatuur, waarbij de historische, sociale en economische context een belangrijke rol speelt. Daarnaast gaan leerlingen aan de slag met (social) media; het opzetten van reclamecampagnes, het analyseren en produceren van verschillende tekst types zoals krantenartikelen, het herkennen van ‘fake news’ en nog veel meer.

Waarom IB-onderwijs?

Vervolgopleidingen worden veelal in het Engels aangeboden. Leerlingen die TTO en IB gevolgd hebben, zullen hier aan de universiteit veel voordeel van ondervinden. Daarnaast leren ze academische opstellen en scripties schrijven en wordt er aandacht besteed aan verschillende academische vaardigheden die de aansluiting van middelbare school naar HBO en universiteit bevorderen. Bovendien zal IB bijdragen aan het vergroten van de algemene ontwikkeling. IB wordt afgesloten met een wereldwijd erkend diploma. Met dit certificaat hoeven leerlingen die aan een buitenlandse universiteit willen gaan studeren, geen aparte toelatingsexamens voor Engels af te leggen (het doorsnee niveau Engels van IB leerlingen ligt op C1 of zelfs C2 CEFR).

Kostenoverzicht IB

Uw zoon/dochter doet mee aan het IB-programma dat op BC Broekhin wordt aangeboden. Voor dit programma vragen wij U een ouderbijdrage van € 300 te betalen zodat we het IB-programma kunnen blijven aanbieden. 

Deze IB ouderbijdrage is vrijwillig en wij mogen geen leerlingen uitsluiten van activiteiten waarvan ouders niet betalen. De school ontvangt echter geen middelen om dit op te vangen.

Wij doen een beroep op ouders om deze bijdrage te betalen, zodat wij programma’s in zijn geheel kunnen blijven aanbieden.

Wij willen u op de hoogte stellen van hoe deze kosten tot stand zijn gekomen via het onderstaande schema:

Doel

Kosten

Omschrijving

Londenreis

€ 130,--

Hieronder valt de reis, (bus, boot, metro) het verblijf, ontbijt en diner bij het hostel en diverse activiteiten. Voor de Londenreis wordt zowel in het 4e als in het 5e en 6e leerjaar gespaard.

Boeken

€ 50,--

Dit zijn de boeken die de leerlingen in het vierde en vijfde leerjaar ontvangen.

Overig

€ 120,--

Dit zijn de kosten voor de extra lessen die leerlingen ontvangen, een theaterstuk of filmbezoek, de vergoedingen aan de IB-organisatie. Leerlingen krijgen per week 1 les extra op 4 VWO en 2 lessen op 5 en 6 VWO.

Voor meer informatie over het IB-programma op onze school kunt U contact opnemen met Mw. A. Diels, IB-coördinator, sombad05@soml.nl Tevens kunt u via onderstaande link een kijkje nemen op de IB-website www.ibo.org

star man