Tweetalig onderwijs (tto)
Bevorderingsnormen tto
Toetsplanners tto
Kostenoverzicht
FAQ

Tweetalig onderwijs (tto)

Bij Tweetalig Onderwijs op Broekhin volgen leerlingen de meeste lessen in het Engels. Wij hebben een junior tto afdeling op vwo niveau, dus het gaat om leerjaar 1, 2 en 3. Naast de vele lessen in het Engels volgen leerlingen in leerjaar 1 een extra uur Engels, genaamd Albion. Ook horen internationaliseringsactiviteiten en verschillende projecten bij tto.

Leerlingen sluiten tto aan het eind van de derde klas af met een examen (op B2- of C1-niveau) en krijgen een door Nuffic erkend tto-junior certificaat. Nuffic is het Nederlands orgaan voor internationalisering in het onderwijs. Zij visiteren de school en controleren of scholen aan de landelijke tto eisen voldoen.

Persoonlijke ontwikkeling en Wereldburgerschap

TTO betekent niet alleen dat er meer (vakken in het) Engels gegeven worden. De hele opleiding staat in het teken van Internationale en Europese thema's. Naast de reguliere vakken zijn er projectdagen buiten de lessen om in het kader van Wereldburgerschap. Creatief denken, de EU, theater, debat, onderzoek en schrijven zijn voorbeelden hiervan. Ook wisselen de leerlingen brieven en projecten uit met een buitenlandse partner, fysiek of online. Deze activiteiten dragen bij aan meer kennis en vaardigheden op de genoemde gebieden en de leerlingen zijn in staat om in het Engels te communiceren, debatteren en te schrijven.

Portfolio
Bij tto wordt een portfolio opgebouwd. Voor het vak Engels worden ‘assignments’ opgeslagen en alle internationale projecten worden verzameld. Leerlingen dienen met het portfolio competenties aan te tonen, zoals communicatieve vaardigheden, een open houding, interesse in andere culturen, kennis en samenwerking.

In drie jaar tijd werken leerlingen aan verschillende internationale competenties, samengevat op deze portfoliokaart:

Portfolio tto

KNOWLEDGE

ATTITUDE

SKILLS

Communication & world

I am able to communicate in English when discussing social and political issues.

I show interest in various cultural subjects and am aware of global current affairs.

I have an extensive vocabulary and knowledge of various communication styles.

Shine

Citizenship & profession

I am familiar with international organisations and am able to compare differences in culture.

I can handle my own and I can cooperate with a foreign partner.

I am actively exploring potential study and employment opportunities abraod.

Shine

Personal development

I know my own strengths and use these to my own advantage during international projects.

I am open minded, flexible and independent.

I am capable of cooperating within international teams and take initiative.

Shine

Leerlingen beheren zelf een portfolio waarin ze groei aantonen op deze gebieden. na drie jaar moeten ze alle competenties hebben aangetoond.

Door de drie jaren heen wordt behalve een vak score ook een score "Use of English" bijgehouden. De leerlingen worden gestimuleerd om in de klas en ook onderling Engels te spreken.


Internationale contacten
We streven ernaar om elk jaar met de leerlingen naar het buitenland te gaan om contacten te hebben met andere scholieren en ervaring in andere culturen op te doen. Dit kan in de vorm van een dagreis of een meerdaagse uitwisseling zijn. Maar ook in de lessen kunnen tegenwoordig internationale contacten en projecten via digitale communicatie gerealiseerd worden.

TTO Juniorcertificaat

Leerlingen ontvangen aan het einde van het derde leerjaar een tto junior certificaat indien zij voldoen aan de eisen (zie het tabblad "Bevorderingsnormen tto").

Docententeam
Docenten die in het Engels de lessen verzorgen zijn geschoold of hebben de plicht zich te scholen. Engels wordt op hoog niveau gegeven, vaak door een 'native speaker'. Alle tto-docenten halen een Cambridge kwalificatie in de Engels taal (CAE of CPE) en volgen een CLIL-training (Content and Language Integrated Learning). Veel docenten doen deze nascholing geïntegreerd op het Hilderstone College in Broadstairs (UK) met een afsluitend Cambridge examen.

IB: Internationaal Baccalaureaat

Nadat onze leerlingen met goed gevolg hun TTO-opleiding afgerond hebben op 3 vwo, kunnen ze kiezen voor het vak IB: English A, Language and Literature programme. Het doorsnee niveau Engels ligt op C1 en zelfs C2 CEFR. Dit is een tweejarige pre-academische opleiding die in het Engels wordt gegeven. Het vak wordt 5 keer per week aangeboden en dus is er veel ruimte voor verdieping en verrijking. Leerlingen gaan o.a. aan de slag met Engelse en Amerikaanse literatuur, waarbij de historische, sociale en economische context een belangrijke rol speelt. Een voorbeeld is het toneelstuk ‘The Crucible’. Leerlingen lezen niet alleen het werk, maar leren ook alles over de tijd waarin het geschreven werd en hoe de thematiek aansluit bij actuele, wereldwijde problemen en vraagstukken. Het is belangrijk om alle perspectieven te bekijken en te bestuderen waardoor leerlingen een goed onderbouwde mening leren vormen en deze vol vertrouwen leren presenteren. Daarnaast gaan leerlingen aan de slag met (social) media; het opzetten van reclamecampagnes, het analyseren en produceren van verschillende tekst types zoals krantenartikelen, het herkennen van ‘fake news’ en nog veel meer.

Waarom IB?

Vervolgopleidingen worden veelal in het Engels aangeboden. Leerlingen die TTO en IB gevolgd hebben, zullen hier aan de universiteit veel voordeel van ondervinden. Daarnaast leren ze academische opstellen en scripties schrijven en wordt er aandacht besteed aan verschillende academische vaardigheden die de aansluiting van middelbare school naar HBO en universiteit bevorderen. Bovendien zal IB bijdragen aan het vergroten van de algemene ontwikkeling. IB wordt afgesloten met een wereldwijd erkend diploma. Voor leerlingen die kiezen voor een selectie studie (bijvoorbeeld geneeskunde) of graag in het buitenland willen gaan studeren, kan het bezit van een IB-diploma erg voordelig zijn.

In afwijking van regulier Engels omvat IB een aantal extra activiteiten, waaronder projecten, extra lessen Engels, theaterbezoeken, literatuur, examenkosten en een reis naar Londen in VWO 6, waar extra kosten aan verbonden zijn. Deze komen terug in een (vrijwillige) ouderbijdrage voor IB-leerlingen van € 300,- per jaar. Indien ouders de bijdrage niet voldoen, mogen leerlingen toch IB volgen. Echter kunnen buitenlandse reizen en extra activiteiten dan niet doorgaan en moeten deze geannuleerd worden voor de hele groep. De school krijgt geen tegemoetkoming in de kosten voor niet betalende ouders.

Voor meer informatie over het programma, kunt u contact opnemen met onze IB-coördinator Mw. drs. A. Diels via sombad05@soml.nl U kunt ook de IB-site raadplegen: www.ibo.org

Ouderbijdrage TTO € 299,-- per leerjaar m.i.v. 2021/2022
In afwijking tot regulier onderwijs omvat tto een aantal extra activiteiten, waaronder extra projecten, nascholingen, lessen Engels en buitenlandse reizen, waar extra kosten aan verbonden zijn. Deze komen terug in een extra (vrijwillige) ouderbijdrage voor tto leerlingen van € 299,- per leerjaar.

Indien ouders de tto-bijdrage niet betalen, mogen leerlingen toch tto doen. Echter buitenlandse reizen en uitwisselingen kunnen voor de hele groep geannuleerd worden als veel ouders de tto-bijdrage niet betalen. De school krijgt geen tegemoetkoming in de kosten voor niet betalende ouders.

Mochten reizen geannuleerd moeten worden ontvangen ouders hiervoor bedoelde tegoeden retour, of sparen dit voor het jaar erna (Bijvoorbeeld door Covid).

Phileas Fogg
Al jaren bezoekt de succesvolle theatergroep Phileas Fogg uit Engeland de school. In tto2 is er een interactieve voorstelling waar ouders voor uitgenodigd worden. De acteurs nemen de leerlingen, die meespelen, mee naar de Victoriaanse tijd. In tto3 wordt het  World War I kerstbestand nagespeeld. Dit gebeurt onder schooltijd.

Actuele projecten
Leerjaar 1:

 • projectdagen Terra Proxima (vakoverstijgend)

 • trip naar Dover/Canterbury met overnachting

 • online uitwisselingsproject met India

Leerjaar 2:

 • Phileas Fogg Little Victorians

 • regionaal uitwisselingsprogramma met "host families"(project Limburg)

 • projectdagen EU en dag Brussel

 • online uitwisselingsproject met India

Leerjaar 3:

 • Phileas Fogg WWI poetries

 • WWI dag naar Ieper (België)

 • Engels lesje geven op de basisscholen

 • uitwisselingsweek of reis

 • online uitwisselingsproject met Spanje

 • portfoliodag (presentatie van het portfolio)

 • Anglia examen en tto certificaatuitreiking

Keuze:

 • uitwisseling met Mundium isk klas

Groep 8
Leerlingen die tto overwegen kunnen terecht op ikkiestto. Voor ttoheb je een vwo advies nodig. Veel basisscholen in de omgeving worden bezocht door oud leerlingen die nu tto doen. Zij geven een lesje Engels en vertellen over tto. Leerlingen die tto of gymnasium overwegen kunnen deelnemen aan de masterclass "experience" in het najaar om kennis te maken met deze twee afdelingen. Het is ook mogelijk om op school een dag mee te lopen met een tto-leerling in het eerste jaar. Zo ervaar je zelf hoe het op BC Broekhin gaat.

Mocht je twijfelen of dit voor jou geschikt is kun je op de hierboven genoemde site een test doen en nog meer informatie vinden.

Heb je een havo/vwo advies en wil je toch heel graag tto doen. Dan wil de school graag met je groep 8 docent in gesprek gaan. TTO is namelijk een vwo opleiding dit kan door leerlingen als pittig ervaren worden.

Zie ook: veel gestelde vragen (FAQ).

Websites
Informatie over Nuffic: nuffic

Informatie over IB in de bovenbouw: ibo

Informatie over het docenten niveau Engels: cambridgeenglish

Bevorderingsnormen tto

Algemeen

De bevorderingsnormen voor tto zijn hetzelfde als bij vwo atheneum of gymnasium. Hieraan toegevoegd zijn de scores Use of English, het Portfolio en de normen voor het tto Junior Certificaat.

Normen kansklas tweetalig onderwijs

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 2 tto

11

75 - 77 - 78 - 79

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG).

LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

 • Doorstromen naar het tweede leerjaar van het tweetalig vwo is mogelijk mits maximaal één onvoldoende binnen de kernvakken (minimaal 5,0).

Normen kansklas tweetalig onderwijs gymnasium

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 2 tto gymnasium

12

81 - 83 - 84 - 85

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG).

LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

 • Doorstromen naar het tweede leerjaar van het tweetalig vwo is mogelijk mits maximaal één onvoldoende binnen de kernvakken (minimaal 5,0).

 • Bij twee onvoldoendes of 1 onvoldoende lager dan een 5,0 binnen de kernvakken, zal de vergadering beslissen over de doorstroom naar de tweede klas. (Nederlandstalig vwo of 2 h/v).

 • De score Use of English moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed. Ieder vak kent deze score met het kerstrapport en het eindrapport toe. Het gaat om het gebruik van Engels in de les, tegen de docent en medeleerlingen. Niet hoe goed het Engels is, maar wel de bereidwilligheid en vanzelfsprekendheid om Engels te spreken. Als bij één of meer vakken deze score onvoldoende is vindt er een tto motivatiegesprek plaats.

Normen tweede klas tweetalig onderwijs atheneum

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 3 tto atheneum

12

72 - 74 - 76 - 78

Normen tweede klas tweetalig onderwijs gymnasium

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 3 tto gymnasium

14

84 - 86 - 88 - 90

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG).

LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Kernvakkenregeling

Om toegelaten te worden tot de afdeling in het derde leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoen aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling.

Invoering van deze kernvakkenregeling op vwo betekent dat:

 • de leerling niet vaker dan 1x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

 • de leerling niet lager dan 1x het cijfer 5 mag scoren in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG).

LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

 • De score Use of English moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed. Ieder vak kent deze score met het kerstrapport en het eindrapport toe. Het gaat om het gebruik van Engels in de les, tegen de docent en medeleerlingen. Niet hoe goed het Engels is, maar wel de bereidwilligheid en vanzelfsprekendheid om Engels te spreken. Als bij één of meer vakken deze score onvoldoende is vindt er een tto motivatiegesprek plaats.

Normen derde klas tweetalig onderwijs atheneum

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 4 vwo

12

72 - 74 - 76 - 78

Normen derde klas tweetalig onderwijs gymnasium

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

0 - 1 - 2 - 3

Toelating tot 4 vwo

14

84 - 86 - 88 - 90

Als een leerling is bevorderd naar vwo 4, wordt beoordeeld of het gekozen vakkenpakket aan de slaag- zakregeling voldoet (inclusief de kernvakkenregeling). Daarbij worden enkel de vakken meegeteld waarin de leerling Centraal Examen moet afleggen. Voor het vak bedrijfseconomie telt het cijfer voor economie.

Bij een onvoldoende in een gekozen vak bepaalt de docentenvergadering of de keuze voor dit vak en/of de profielkeuze doorgang kan vinden.

de slaag- zakregeling met betrekking tot de kernvakken en de profielvakken is:

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers hoogstens één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Als het gaat om de overgang: bij een tweede 5 in deze drie vakken is een leerling een bespreekgeval.

Hij/zij is geslaagd bij alle eindcijfers 6 of hoger, of:

 1. één 5 en de rest 6 of hoger, of:

 2. één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0, of:

 3. twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0.

Het tto junior certificaat

 • Alle scores "Use of English" zijn voldoende of goed om een tto certificaat te kunnen ontvangen. Ook heeft de leerling een voldoende (5,5) voor het vak Engels.

 • In een portfolio toont de leerling aan te beschikken over de (internationale) tto competenties zoals is vastgesteld door de tto afdeling en Nuffic. Hiervoor heeft hij/zij deelgenomen aan minimaal één internationaal project

Het tto junior certificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (alleen bij overgang naar het vierde leerjaar van het vwo). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion.

Indien de leerling aan het einde van de derde klas wél voldoet aan de eisen voor het tto junior certificaat maar naar 4 havo wordt bevorderd in plaats van naar 4 vwo, ontvangt hij/zij wel het tto junior certificaat, maar krijgt geen toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (alleen vwo).

Bijzondere normen:

Voor bevordering naar het profiel Economie en Maatschappij geldt de volgende eis:

 • als wiskunde B wordt gekozen dan moet voor wiskunde het cijfer ten minste een 6,5 zijn of een positief advies van de vakdocent*.

Voor bevordering naar het profiel Natuur en Gezondheid gelden de volgende eisen:
Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde A

 • ten minste een 6,5 voor het vak scheikunde of een positief advies van de vakdocent*.

 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.


Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde B

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.

 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.


Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde B

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.

 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.


Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde A

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.

 • voor het vak biologie een voldoende resultaat bij de drempeltoets biologie of een positief advies van de vakdocent*.


Voor bevordering naar het profiel Natuur en Techniek geldt de volgende aanvullende eis:

 • ten minste een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde óf een positief advies van de vakdocent van het vak waarvoor het cijfer lager is dan een 6,5*.* Hiervoor geldt uitsluitend  het advies dat gegeven wordt in de overgangsvergadering.

Keuze vrije deel en extra vak:
 
Keuze examenvak (vrije deel)
Een leerling mag een vak kiezen met een positief advies en een voldoende beoordeling in het voorgaande leerjaar. Is dit niet het geval dan dient er een andere keuze gemaakt te worden.  

Extra vak 
Een leerling mag dit vak kiezen met een positief advies of beoordeling van ten minste 6,0 in het voorgaande leerjaar. Tevens geldt dat een extra vak enkel gekozen mag worden als het roostertechnisch niet tot bezwaren leidt. De beslissing hierover zal genomen worden door de teamleider van de ontvangende afdeling.

IB:

Het tto junior certificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (alleen bij overgang naar het vierde jaar van het vwo). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion. IB wordt naast het profiel gekozen in het vrije deel.

Toetsplanners tto

Hieronder vindt u de toetsplanners voor de onderbouw tto.

Kostenoverzicht

Naast de vrijwillige ouderbijdrage geldt voor de afdeling tto een extra ouderbijdrage. Onderstaand treft u een verantwoording van de extra kosten aan.

Het is in het schooljaar 2021-2022 nog onzeker of reizen naar Engeland mogelijk zijn. Om te voorkomen dat de ouderbijdrage voor tto onnodig hoog wordt, door de reis naar Bath op te nemen, is ervoor gekozen om de ouderbijdrage te verlagen en per leerjaar een bedrag van de ouderbijdrage te reserveren voor een reis in klas 3.

 Wetende dat leerlingen uit de verschillende klassen reeds bedragen gespaard hebben, is gekomen tot de volgende onderbouwing voor de ouderbijdrage van € 299,-- voor iedere leerling op ons tto in leerjaar 2021-2022.

Bedrag

Omschrijving

€ 114,--

Wereldburgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Hieronder vallen de projecten/projectdagen** met bijbehorende excursies zoals Project Limburg (Ne-Be-Du), EU-Brussel en de uitwisseling met ISK.

€ 65,--

(Internationale) reizen. Hieronder vallen de de excursie Dover/Canterbury, Ieper en de Engelandreis* in klas 3.

€120,--

Taalvaardigheid. In het eerste jaar volgen de leerlingen een extra les Engels. Ook vallen de Junior Speaking Contest*** en het Anglia examen en certificaat onder deze kosten. Aan TTO-docenten worden meer eisen gesteld en hier zijn ook scholingskosten aan verbonden. Het theaterbezoek van Phileas Fogg is een onderdeel bij TTO 2 en TTO 3.

'*

Voor een toekomstige uitwisseling of reis in tto3 wordt in tto1 € 50,-- gespaard. Voor een toekomstige uitwisseling of reis in tto3 is/wordt in tto2 € 30,-- gespaard plus er staat nog € 200,-- spaargeld voor Bath. Zij hebben voor die reis dan al € 230,-- gespaard Door tto3 en tto4 is € 400,-- gespaard en voor deze leerlingen gaan we een passende reis aanbieden naar Engeland voor dat bedrag.

'**

De projectdagen kosten geld als ze in Forum worden georganiseerd.

'***

Team mathematics, junior speaking, flash fiction en event cricket challenge zijn Nuffic activiteiten waaraan deelgenomen kan worden door een paar leerlingen.

FAQ

Starten op TTO

Vraag.......

... en antwoord

Worden er eisen gesteld aan het niveau Engels voor beginnende TTO kansklassers?

Nee, wij stellen geen eisen aan het niveau van Engels als leerlingen bij ons op TTO beginnen. Het verschilt per basisschool hoeveel aandacht er is voor Engels. Wel merken wij, omdat de stof voor een aantal vakken al vanaf het begin in het Engels wordt aangeboden, dat het handig is als leerlingen al enige voorkennis hebben. Daarom bieden wij basisscholen in de omgeving aan om een beperkt aantal leerlingen gebruik te laten maken van de ‘Digitale Leerschool’, nu ook Rolfgroep genoemd. Kinderen kunnen dan in hun eigen tempo Engels leren, terwijl ze op afstand worden begeleid. Heeft uw kind interesse voor tweetalig onderwijs, informeert u dan bij de leerkracht of hiervan gebruik gemaakt kan worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, neemt u dan contact op met onze TTO-coördinator.

Mag mijn kind met een havo/vwo advies ook starten op TTO?

TTO is een plusopleiding en wordt vanaf het begin op VWO niveau aangeboden. Als een leerling heel gemotiveerd is maar een havo/vwo advies heeft, neemt u dan contact op met de teamleider van de kansklassen. Zij zal de leerkracht van groep 8 benaderen om samen te bespreken hoe het advies tot stand gekomen is en of wij voor uw zoon of dochter een uitzondering kunnen maken.

Als TTO toch niet bij mijn kind past, kan het dan overstappen naar regulier vwo of havo?

Indien een leerling merkt dat het tweetalig vwo te moeilijk is, kan in samenspraak met de mentor, teamleider en ouders besloten worden om over te stappen naar het Nederlandstalig onderwijs. We zoeken altijd naar de beste leerweg voor een kind. Als dit voor kerst gebeurt, kan een kind nog goed instromen in de havo/vwo-klas (op voorwaarde dat er ruimte is in deze klas).

Wordt er alleen Engels gesproken in de klas?

Wij stimuleren onze TTO-leerlingen om zoveel mogelijk Engels te spreken, in de lessen zelf, maar ook onderling. In het eerste jaar vallen leerlingen nog geregeld terug en spreken ze nog veel Nederlands. Wij moedigen hen aan om synoniemen te zoeken in het Engels en om moeilijke begrippen te omschrijven. Dit leren leerlingen al snel.

Zijn toetsen ook in het Engels?

Voor de vakken die in het Engels gegeven worden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, levensbeschouwing, muziek), worden de toetsen ook in deze taal afgenomen. Andere vakken waarin Engels wordt gesproken zijn tekenen, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding.

Wat is ‘Use of English’?

‘Use of English’ is een beoordeling voor leerlingen voor het gebruik van Engels. Iedere docent geeft twee keer per jaar een beoordeling of een leerling genoeg en juist gebruik maakt van de Engelse taal. Aan het einde van het derde jaar wordt een certificaat uitgereikt aan iedere leerling, die voor ‘Use of English’ voor ieder vak een voldoende heeft behaald.

Extra projecten en reizen

Vraag.......

... en antwoord

Zijn de reizen en projecten optioneel of juist verplicht?

Bijna alle projecten horen bij het TTO-programma. Leerlingen ontwikkelen andere competenties als ze in het buitenland zijn en maken groei door. Dit vinden we essentieel voor TTO-ers. De reizen zijn dus met de hele klas.

Is het verplicht om in een gastgezin te verblijven?

Juist door het verblijf in een gastgezin leert een kind de cultuur van een land beter kennen, net als door de samenwerking met leerlingen uit andere landen en het bezoeken van andere scholen en culturele instellingen. Het kan zijn dat een leerling bij een leeftijdgenoot verblijft, maar het kan ook zijn dat leerlingen bij een gastgezin verblijft dat bij een erkend bureau geregistreerd is. Dit betekent ook dat we verwachten dat uw huis openstaat voor een of meer uitwisselingspartners als wij een buitenlandse groep leerlingen ontvangen. We stimuleren onze leerlingen om zich te kunnen redden in het buitenland en dat ze een ‘open mind’ ontwikkelen. In het eerste leerjaar organiseren wij een tweedaagse reis naar Dover/Canterbury en hier wordt in een jeugdherberg overnacht.

Wat als een reis wordt geannuleerd?

Als een reis niet door kan gaan, bijvoorbeeld zoals met Covid, proberen we allereerst om de reis te verplaatsen naar een later moment. Als dat niet lukt, annuleren we de reis.

Zijn projectdagen verplicht?

Ja, de projectdagen zijn verplicht. In verschillende projecten, zowel binnen de afzonderlijke vakken als vakoverstijgend, zorgen we ervoor dat we werken aan competenties van onze leerlingen die wij belangrijk vinden. Deze worden verzameld en gepresenteerd in het TTO-portfolio. Projectdagen komen in de plaats van lessen.

Zijn reizen alleen onder schooltijd?

Het komt ook wel eens voor dat een weekenddag bij een reis wordt ingepland. Dit moet op tijd bekend zijn bij ouders en dit is ook terug te vinden in onze jaaragenda.

Ouderbijdrage

Vraag.......

... en antwoord

Waarom is er een extra ouderbijdrage voor TTO?

U kunt zich voorstellen dat de projectdagen, examens en reizen extra geld kosten. Voor deze extra’s ontvangen wij geen vergoeding van de overheid. Om het programma in stand te houden, zijn wij afhankelijk van de bijdrage van ouders.

De ouderbijdrage is niet verplicht. Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als een aantal ouders besluit om de bijdrage niet te betalen, zal er een aanpassing plaatsvinden in het programma. Dit heeft dus een effect op alle leerlingen. De vakken zullen dan in het Engels gevolgd kunnen blijven worden, maar wij zullen dan een keuze moeten maken in het aanbieden van de reizen en de projectdagen. De ouderbijdrage is niet bij voorbaat verhoogd om te compenseren voor ouders die niet zullen betalen. Verder wijzen wij u erop dat er in termijn betaald kan worden en via Stichting Leergeld kan er om een tegemoetkoming gevraagd worden door ouders die het bedrag moeilijk kunnen opbrengen.

Als er een reis niet doorgaat, krijg ik dan mijn geld terug?

Ja, u krijgt het geld retour dat bestemd was voor deze bepaalde reis.

Als mijn kind halverwege het jaar stopt met TTO, krijg ik dan geld terug?

U kunt zich dan bij de coördinator of teamleider van de TTO-afdeling melden met het verzoek het resterende deel van de ouderbijdrage retour te storten.

Afsluiting TTO

Vraag.......

... en antwoord

Als een leerling niet bevorderd wordt naar vwo 4, krijgt hij/zij dan wel een TTO-certificaat?

Een TTO-certificaat wordt uitgereikt als voldaan is aan de eisen van het niveau Engels op vwo 3, inclusief de beoordelingen voor ‘Use of English’. Bovendien moet een leerling hebben deelgenomen aan de reizen en projecten op TTO en zijn/haar competenties in een portfolio hebben gepresenteerd.

Als een leerling het Anglia examen niet haalt of mist, wat dan?

Het Anglia examen is een manier om te bewijzen dat een leerling een bepaald niveau van Engels behaald heeft. In samenspraak met de docent Engels kan er naar andere oplossingen worden gekeken. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen op vwo 3 deelnemen aan het Anglia examen. Indien dit niet mogelijk is, zoeken wij samen met de leerling naar maatwerk. Het examen is op B2/C1 niveau, dit mag de leerling kiezen.

Welke andere eisen worden er gesteld aan het TTO-certificaat?

Twee keer per jaar beoordelen alle docenten of een leerling genoeg en goed gebruik maakt van Engels in de lessen, de ‘Use of English’ score. Op het einde van vwo 3 moet er voor alle vakken op zijn minst een voldoende voor ‘Use of English’ zijn genoteerd. Bovendien moet een leerling middels het TTO-portfolio aan kunnen tonen te beschikken over TTO-competenties.

Is het geen nadeel om de vakken in het Engels te volgen, terwijl de centrale examens in het Nederlands worden afgenomen?

Vanaf vwo 4 worden de lessen weer in het Nederlands verzorgd. Er is dus geen probleem om de centrale examens in vwo 6 in het Nederlands te maken. Wij merken dat leerlingen die TTO hebben gevolgd beter Engels beheersen, zowel in schrift, als gesproken. Zij worden taalvaardiger en hebben hier ook vaak voordeel bij als ze de andere talen leren.

Biedt BC Broekhin nog extra verdieping aan in de bovenbouw van het vwo voor leerlingen die TTO hebben gevolgd?

Na TTO kun je kiezen voor IB (international baccalaureate). Het betreft een keuzevak op het vwo in de bovenbouw. Dit vak betreft een pre-universitaire studie die Engels naar een hoger niveau tilt en gepaard gaat met het schrijven van essays, literatuuronderzoek en verdieping. Leerlingen die TTO en IB hebben gevolgd op BC Broekhin geven aan veel baat te hebben bij hun voorsprong in Engels zowel op spreek- als op schrijfvaardigheid op buitenlandse maar ook Nederlandse universiteiten, waar tegenwoordig veel colleges en boeken automatisch in het Engels worden gegeven.

star man