Vrijeschool
Lessentabel
Programma van Toetsing en Afsluiting
Kostenoverzicht

Vrijeschool

Onderwijs opgebouwd op inzichten in de opgroeiende mens

Een hartelijk welkom aan alle jongeren met een vwo, havo en vmbo-t advies!
* In het vwo bieden wij maatwerk aan in de vakken Grieks en Latijn.

Ervaar de vrijeschoolafdeling van BC Broekhin in beeld en geluid.

Zit je in klas 6 of groep 8 en wil je door het jaar heen graag een keertje een hele dag meelopen? Laat het weten aan onze leerlingcoördinator Bas Machiels via b.machiels@mdw.broekhin.nl.

Het vrijeschoolonderwijs van BC Broekhin bestaat 10 jaar!

Begonnen wij in 2013 nog met één klas, in de tussentijd is deze afdeling uitgegroeid tot zeven klassen in leerjaar 1, 2 en 3 én zeven coachgroepen in leerjaar 4, 5 en 6. Je kunt ons vinden in de linkervleugel van het kleine schoolgebouw, op de eerste en tweede etage. Je treft er een hecht team van vrijeschoolleraren dat onderwijs verzorgt op basis van een eigen visie. Daarover zometeen meer.

Op de vrijeschool komen alle leefwerelden samen. Wij omarmen inclusiviteit!

'Vrij'

De overheid heeft het vrijeschoolleerplan erkend. De 145 vrijescholen in Nederland hebben derhalve toestemming, oftewel ze zijn ‘vrij’, om hun gezamenlijke visie op onderwijs in de praktijk neer te zetten.

Het vrijeschoolonderwijs heeft geen ‘vrij’ karakter. Bij ons volg je een programma dat jou door de leerjaren heen zal opleiden voor een diploma. Wij verwachten van jou dat jij jezelf en je ambities waarmaakt in de lessen. Om je daarbij te ondersteunen zijn er in de vrijeschool regels en verplichtingen.

Visie

Opgroeien tot de mens die je diep van binnen al bent - en verder gaat worden - dat doe je niet alleen thuis en in je vrije tijd. Het gaat door terwijl je op school bent! Leraren op de vrijeschool stellen zich derhalve de taak jou aan te moedigen je eigen innerlijke vuur brandend te houden en je op te voeden tot een krachtig mens. Zodat jij tot je recht komt en met jouw kwaliteiten volop aan de wereld kunt deelnemen.

Op de vrijeschool groei je op met hoofd, hart en handen.  We stimuleren het denken, én het voelen én het willen. Want het is niet alleen een feest om slimmer te worden dan je al was, het voelt ook bijzonder fijn om met je hart betrokken te zijn bij het ontdekken van jouw levenspad.  En het creatief kunnen handelen helpt enorm bij het uitvoeren van ideeën. 

‘Een gelukkig mens telt voor twee!´ Het verwerven van kennis profiteert hier van mee. Kennis komt tot leven als er zelfvertrouwen, inlevingsvermogen en verbinding met de wereld is.  School en thuis spelen daarin samen een rol, een goed contact met jouw ouders vinden wij heel waardevol.  

Vrijeschoolonderwijs in de praktijk:

 • samen opgroeien in een gemengde klas: vwo, havo en vmbo-t

 • met en van elkaar leren, iedereen heeft zijn eigen kracht

 • maatwerk door middel van opdrachten naar niveau

 • lesdag start met 100 minuten periodeonderwijs (zie verderop)

 • nauwelijks tot geen gebruik van methodeboeken

 • leraren stellen de stof zelf samen

 • de stof sluit dicht aan bij de leeftijdsfasen

 • andere volgorde in de lesstof dan op overige afdelingen

 • veel creatieve en ambachtelijke vakken voor alle leerniveaus zoals tekenen, schilderen, handvaardigheid, drama, houtbewerken en ijzersmeden

Kwalificatie voor het diploma

In jouw examenjaar doe je mee aan de Centrale Eindexamens van het CITO en zo krijg je een erkend diploma waarmee je verdere vervolgstappen kunt maken. Dat het werkt, bewijzen de diploma’s van onze leerlingen in de voorgaande jaren. Het slagingspercentage ligt hoog. 

Leerlingen die inmiddels in het beroepsonderwijs zitten,  laten ons verheugd weten echt te merken dat zij vanwege de aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en het zelfstandig(er) worden zich de nieuwe leef- en leerprocessen in hun vervolgopleiding gemakkelijk eigen maken.  Dat is goud waard!

Periodeonderwijs: verrijking van kennis en eigen creativiteit      

Tussen 08.30 en 10.10 uur is de onderwijstijd gereserveerd voor het periodeonderwijs (PO). Een periode begint met een half uur lezen in een boek naar keuze. Lezen prikkelt de fantasie en stimuleert zowel het taalbegrip als de uitdrukkingsvaardigheid.

Periodes worden vier dagen per week gegeven door één en dezelfde leraar, 3 weken aaneengesloten. Hierna begint een nieuwe periode van 3 weken, met een andere leraar, over een ander onderwerp. Deze cyclus loopt het jaar rond.

In het periodeonderwijs komen veel bijzondere onderwerpen aan bod, ze worden flink uitgediept. Bijvoorbeeld voedingsleer, sterrenkunde, filosofie, zouten, geologie en euclidische meetkunde.  En nog veel meer! Alle vakken worden op een andere manier belicht dan in de gewone vaklessen. De inzet is om via de stof het denken, voelen en willen flink aan het werk te zetten. Dit stimuleert ook nog eens je algehele ontwikkeling.

Van elke periode stel je een persoonlijk boekwerkje samen. Naast eigen geschreven teksten op basis van de aangeboden theorie besteed je ook op geheel eigen wijze aandacht aan de creatieve vormgeving. De leraar krijgt via het bestuderen van het periodeschrift een goed beeld van jouw inzet en talenten.

Middenbouw

7e klas = brugjaar
8e klas = tweede leerjaar afsluitend met een voorlopig niveau-advies
9e klas = derde leerjaar afsluitend met een definitief niveau-advies en profielkeuze

Overzicht op hoofdpunten:

 • vast dagrooster met periodes en vaklessen, in klassikaal verband

 • klassenleraar groeit mee van klas 7 tot en met klas 9

 • geen wisseling van lokalen behalve voor sport, kunst en ambachten

 • rustige opbouw van toetsen

 • klas 7 en 8: geen cijfers maar woordbeoordelingen naar niveau

 • vanaf klas 9: meer toetsen en cijferbeoordelingen naar niveau

 • geen proefwerkweken

 • warme overdracht met de coach in de bovenbouw

Bovenbouw

10e klas = 4 vwo, 4 havo en eindexamenjaar 4 vmbo-t
11e klas = 5 vwo en eindexamenjaar 5 havo
12e klas = eindexamenjaar 6 vwo

Overzicht op hoofdpunten:

 • lessen in het gekozen profiel, in vrijeschoolclusters

 • wisseling van lokalen per vak

 • vast dagrooster met periodes, vaklessen en studie-uren

 • vaste docent-assistent in studieruimte van de vrijeschool

 • laptop vereist in verband met digitale opdrachten

 • afzonderlijke lessen vmbo-t omwille van examenjaar

 • begeleiding op school van een zelf gekozen coach

 • sterk accent op het proces van zelfstandig(er) worden

 • proefwerkweken en schoolexamens

 • examens in zaal met alle leerlingen van BC Broekhin

Jaarfeesten

In het vrijeschoolonderwijs schenken we aandacht aan het ritme van de seizoenen en vieren we met elkaar de jaarfeesten die daarbij horen. Bijvoorbeeld met Sint Michaël vervullen alle leerlingen een daad van moed waarmee er geld wordt opgehaald voor leeftijdsgenoten die leven op plekken in de wereld waar onderwijs niet vanzelfsprekend is. 

Excursies

De vrijeschool organiseert in alle leerjaren diverse uitstapjes met workshops die aansluiten bij het lesprogramma van de kunstvakken.

Eindreis

De vrijeschoolafdeling onderneemt elk jaar met haar eindexamenleerlingen een gezamenlijke eindreis, ter afsluiting van de middelbare schooltijd. De voorbije jaren gingen we per trein naar Berlijn, een stad vol historie en cultuur!  

Werkweek

Elk schooljaar gaan leerlingen van hetzelfde leerjaar met hun klas een paar dagen op werkweek. In het land worden er overdag werktaken uitgevoerd op een ontvangend bedrijf. Er wordt op locatie in de buurt door de leerlingen zelf eten bereid en overnacht.  

Biografieweek

Aan het einde van het eindexamenjaar wordt op een inspirerende locatie een aantal dagen teruggekeken op de middelbare schooltijd en op jouw eigen persoonlijke groeiproces als mens en leerling.

Stages voor alle leerlingen

Klas   9: economische stage
Klas 10: zorgstage

Uitwisselingen

Als vrijeschoolleerling kun je in de bovenbouw van harte deelnemen aan het rijke uitwisselingsprogramma van BC Broekhin.

Lessentabel

7vrs

8vrs

9vrs

10vrst

10vrsh

10vrsv

11vrsh

11vrsv

12vrsv

Nederlands

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Latijn

4

4

5

Grieks

4

4

5

Frans

2

2

2

2

2

1

1

1

Duits

2

2

2

2

2

1

1

1

Engels

2

2

2

2

2

2

1

1

1

geschiedenis

2

2

2

1

1

1

aardriijkskunde

1

2

2

2

1

1

1

wiskunde

3

2

3

2

wiskunde A

2

2

2

2

2

wiskunde B

2

2

2

2

2

wiskunde C

2

3

2

wiskunde D

3

3

3

4

rekenen

1

1

0,5

natuurkunde

1

1

2

2

2

nask-I

2

scheikunde

2,5

2,5

2

2

2

nask-II

2,5

biologie

2

1

1

2

2

2

economie

1

2

2

2

2

2

2

bedrijfseconomie

2

2

2

2

2

tekenen

3

2

2

3

3

3

beeldend 2D

1

1

1

handvaardigheid

3

2

2

3

3

3

beeldend 3D

1

1

1

muziek

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

3

drama

0,5

0,5

0,5

lichamelijke oefening

4

3

2

2

2

2

1

1

1

mens en maatschappij

2

1

mens en natuur

1

2

2

periode onderwijs

8

8

8

8

8

8

8

8

8

mentorles

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Programma van Toetsing en Afsluiting

In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn alle theoretische toetsen en praktische opdrachten opgenomen die deel uitmaken van het SE (SchoolExamen). Per onderdeel wordt vermeld wanneer het getoetst wordt, de bijdrage aan het periodecijfer en de bijdrage van de periode aan het SE-cijfer.

Kostenoverzicht

Naast de algemene ouderbijdrage geldt voor de afdeling vrijeschool een extra ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage is vrijwillig en wij mogen geen leerlingen uitsluiten van activiteiten waarvan ouders niet betalen. School ontvangt echter geen middelen om dit op te vangen.

Wij doen een beroep op ouders om deze bijdrage te betalen, zodat wij het vrijeschoolprogramma in zijn geheel kunnen blijven aanbieden. Bij onvoldoende bijdragen, zijn we genoodzaakt het programma aan te passen en eventueel activiteiten te schrappen.

Momenteel zijn wij als afdeling afhankelijk van de vrijeschoolbijdrage. Dit extra zaken die wij aanbieden, maken ons tot een vrijeschool. Denk aan gesplitste groepen bij kunstvakken, smeden, houtbewerking en drama. Dit gebeurt in kleinere groepen en is dus een kostbare aangelegenheid. Daarnaast kosten de aankleding, het meubilair, jaarfeesten en vieringen meer.

Zoals u zult begrijpen zijn er kosten verbonden aan deze extra’s op de vrijeschool. Daarom vragen wij naast de gebruikelijke ouderbijdrage van BC Broekhin een extra vrijeschool bijdrage van ouders. Omdat de genoemde activiteiten vallen onder curriculum gerelateerde programma’s doen we dit door jaarlijks eenzelfde bedrag te vragen van ouders. De bijdrage voor vrijeschoolonderwijs is vastgesteld op € 450,-- en wordt jaarlijks geëvalueerd.

In de laatste week van de grote vakantie, vanaf maandag 29 augustus wordt via mail een digitale link verstuurd met verdere informatie over betalen.

Als u vragen heeft, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de teamleider van de vrijeschool.

Doel

Kosten

Omschrijving

Formatieve splitsing groepen

€310,50

Het gaat om kleinere groepen bij kunstvakken: drama, muziek en 3d (handvaardigheid) en 2d (tekenen). Tevens het aanbieden van de vakken smeden, etsen en boekbinden.

Kunstexcursies en materiaal

€50,-

Kunstexcursies en materiaal tijdens de periodelessen en vrijeschoolkunstvakken.

Specifieke scholing

€41,-

Scholing (naast eigen budget van docenten); lezing voor ouders en leerling; kunst; coaching van docenten; vrijeschool cursus voor nieuwe docenten; vrijeschoolopleiding voor klassendocenten. Boeken en tijdschriften die de docenten lezen voor hun deskundigheidsbevordering die specifiek is voor de vrijeschool.

Aankleding en presentatie

€22,50

Jaarfeesten, portfolioavonden, diploma uitreiking, inrichting, PR materiaal (van de vrijeschool vereniging), netwerkbijeenkomsten, scholen bezoeken.

Lidmaatschap

€26,-

Per leerling aspirant lidmaatschap Vereniging van vrijescholen.

star man