Afdeling voor vrijeschoolonderwijs van BC BroekhinDe vrije school

In het vrijeschool onderwijs gaan we uit van de centrale vraag, wat het kind nodig heeft om op te groeien en zich te ontwikkelen. Het is ontwikkelingsgericht onderwijs. Het vrijeschool onderwijs wil breed en vormend zijn, met aandacht voor cultuur en sociale vaardigheden en empathie, voor creativiteit en innovatief vermogen, openheid van geest en tolerantie voor afwijkende standpunten. Ons onderwijs streeft ernaar om vragen te stellen, om kritische vermogens te oefenen, individuele verbeeldingskracht en verantwoordelijkheid te stimuleren.

De vrijeschool wil geen vat vullen, maar een vuur ontsteken. De school is er om kinderen tot nadenkende burgers op te voeden, die later in staat zijn een zinvol bestaan te leiden, in een wereld zoals die is en met de bijbehorende diploma's. De vraag luidt: wat heeft de leerling later als volwassene nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving? Het begrip ‘verbinding’ speelt daarbij een belangrijke rol.

Verbinding

De vrijeschool kent een warme en betrokken aandacht voor de leerlingen. Ons onderwijs draait om verbinding. Leerlingen die zich geaccepteerd voelen zijn sterker gemotiveerd en meer betrokken bij het leren en meer begaan met het schoolleven en dat is van directe invloed op schoolprestaties, want die verbeteren daardoor aantoonbaar. 
Wanneer voelen leerlingen zich meer betrokken? Wanneer ze het gevoel hebben dat hun leraren zorg en steun bieden waarin duidelijke, hoge en eerlijke verwachtingen gelden. Elke lesochtend begint dan ook met een blokuur van twee lessen en drie weken lang staat er een vak centraal dat door één leraar wordt gegeven in een en het zelfde lokaal, waar de leerlingen de gehele lesweek verblijven.

De lesdag krijgt op deze manier een vaste structuur en door de dagelijkse aanwezigheid van dezelfde leraar kan er vertrouwen, rust en geborgenheid ontstaan. Het onderwijs van de vrijeschool zet in op een sterke band die tussen leraren en leerlingen kan ontstaan.


‘Bildung’ 

In de vrijeschool gebruiken we het onderwijs ook om op te voeden. Het gaat daarbij dus ook om het innerlijk van de leerling, om een persoonlijke benadering, om het wekken van betrokkenheid, om een warm contact, om gevoel en geweten, om onderwijs dat hoofd, hart en handen een kans biedt. 

We spreken van ‘Bildung’. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid, om het leren vormen van eigen ideeën, ook op basis van kennis van vorige generaties, van cultuur en traditie. Ergens door geraakt worden, daarmee als leerling zelf op het spel komen te staan, en dan veranderen, je ontwikkelen dat is in essentie wat Bildung beoogt. 

Het klimaat dat er heerst in een lokaal waarin zulk onderwijs plaatsvindt, kenmerkt zich in het algemeen door concentratie en rust, een door de leraar en zijn leerlingen gedeelde aandacht voor de zaak. Onderwijs waarin ‘Bildung’ centraal staat, opent deuren, verbreedt een levenshorizon. 

De betrokkenheid blijkt uit het feit dat de leraren zich verantwoordelijk voelen voor de gehele ontwikkeling van de leerlingen. Ze zijn er niet louter en alleen voor de overdracht van de leerstof. Verbinding, zo belangrijk voor een vruchtbare schoolloopbaan, waardoor een kind groeit en bloeit tot een jong volwassene, komt makkelijker tot stand in een overzichtelijke omgeving. Het onderwijs van de vrije school is dan ook zo georganiseerd dat het gevoel van kleinschaligheid, menselijke maat en persoonlijke aandacht richtinggevend zijn.

Leerdruk

Naast verbinding gaat het op een vrije school ook om leerdruk. Hetgeen betekent dat er duidelijke leerdoelen en eisen zijn geformuleerd waarop leerlingen worden beoordeeld. De school verwacht dat leerlingen hun best doen, inzet is wat telt. Er wordt waarde gehecht aan goede prestaties en met half werk wordt geen genoegen genomen. Het diploma wordt in de loop van de schoolloopbaan geleidelijk aan belangrijker.

Op een vrije school willen we het kind intrinsiek en niet extrinsiek motiveren. De nadruk op prestaties gaat hand in hand met het willen verhogen van de betrokkenheid. Die combinatie is van vitaal belang. 

Vorming vraagt om leraren die een voorbeeldfunctie kunnen innemen, om mensen met passie, die weten te inspireren door hun enthousiasme. Zo'n leraar geeft zo aan zijn leerlingen iets mee, voor het leven.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de vereniging voor vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |