Programma van Toetsing en Afsluiting vwo cohort 2019-2022

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo cohort 2019-2022

Leeswijzer

Ieder schooljaar bestaat uit 2 semesters (= 2 periodes). De semesters hebben verschillende nummers. Op vwo 4 zijn dat de semesters 1 en 2, op vwo 5 de semesters 3 en 4 en op vwo 6 zijn dat de semesters 5 en 6.
Niet bij alle vakken worden in alle semesters PTA-werken afgenomen. Er zijn vakken waarbij het PTA pas begint in het examenjaar.
De PTA's zijn doorlopend. Dat wil zeggen dat per leerjaar of semester geen afzonderlijke gemiddelden worden uitgerekend die het eindcijfer van het schoolexamen gaan bepalen.

Herkansingen

Leerlingen krijgen in het examenjaar de mogelijkheid om maximaal drie keer (vier keer voor leerlingen die in 2022 examen doen) een semesterherkansing te maken.
Leerlingen krijgen in januari van het examenjaar de mogelijkheid om één (twee voor leerlingen die in 2022 examen doen) herkansingstoets te maken. Deze toets vervangt alle schriftelijke PTA-toetsen uit een semester van het voorexamenjaar of uit het eerste semester van het examenjaar, indien het gemiddelde cijfer van deze schriftelijke toetsen lager is dan het cijfer van de herkansingstoets.
Daarnaast krijgen leerlingen in april van het examenjaar de mogelijkheid om maximaal twee herkansingstoetsen te maken. Deze toets vervangt alle schriftelijke toetsen uit een semester van het examenjaar, indien het gemiddelde cijfer van deze schriftelijke toetsen lager is dan het cijfer van de herkansingstoets. In het PTA zijn de te herkansen toetsen in de kolom "herkansbaar" aangeduid met "JA". De stof van deze herkansingstoetsen dekt de gehele leerstof van de toetsen afgenomen in het betreffende semester, met uitzondering van de mondelingen, de KLT's (kijk- en luistertoetsen) en de PO's (praktische opdrachten).

Programma van toetsing en afsluiting per vak

Nederlands
Latijn
Grieks
Frans
Duits
Engels
Geschiedenis
Maatschappijleer
Aardrijkskunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Algemene natuurwetenschappen
Economie
Bedrijfseconomie
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding

star man