Ouderraad BC BroekhinOuderpanel/Ouderraad

Het schoolbestuur vindt het belangrijk dat ouders meedenken over een veilige, sociale en kwalitatief goede school. Hiervoor zijn ouderpanels gevormd die belangrijk zijn voor een goede input. Deze ouderpanels zijn samengesteld uit een afvaardiging van alle afdelingen.


Wat doet het ouderpanel

  • De leden van het ouderpanel bespreken de alledaagse dingetjes op het niveau van de klas;
  • De leden van het ouderpanel krijgen de input van de ouders van de klas en geven deze door aan de teamleider;
  • De ouders die zitting nemen in de ouderraad rapporteren de input in de ouderraad.


Wat doet de ouderraad

  • Ze richt zich op schoolbrede onderwerpen en vraagstukken;
  • Ze heeft een signalerende en adviserende functie (meepraten, meedenken);
  • Ze is een platform waaraan de directie verantwoording aflegt over het gevoerde onderwijsbeleid, de kwaliteit van het onderwijs en de ouderbijdrage.

De ouderraad staat in direct contact met het ouderpanel, medezeggenschapsraad, schoolleiding en ander ondersteunende geledingen binnen de school.

Kortom, de ouderraad adviseert, vervult een brugfunctie en is actief betrokken.


Voor meer informatie over de ouderpanels of de ouderraad kunt u een email sturen naar ouderraad@mdw.broekhin.nl.


© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |