Passend Onderwijs

Het bestuur van SOML maakt samen met 11 andere besturen deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31.02 (SWV). De regio van dit SWV valt samen met het voedingsgebied van SOML-scholen.

Het SWV stelt zich ten doel: alle leerlingen een passend onderwijstraject te bieden. Scholen die deel uitmaken van het SWV hebben zich verplicht op alle mogelijke manieren, maar vooral door gebruik te maken van de rijke expertise van de partners binnen het samenwerkingsverband, eraan te werken dat zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs goed ondersteund kunnen worden.

Indicator voor het welslagen van passend onderwijs: leerlingen realiseren hun ontwikkelperspectief, waaronder wordt verstaan: in elk geval een diploma op het tevoren ingeschatte niveau, maar ook: leren leren, ambities kunnen realiseren en zich kunnen ontwikkelen als persoon.

Scholen geven door middel van zelfevaluaties inzage in elkaars resultaten op basis van deze indicator, en delen hun professionaliteit om verdere stappen naar het steeds beter bereiken van de doelen te kunnen zetten.

De vier scholengemeenschappen van SOML zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het SWV (dhr. M. Demandt, dhr. Ton Houben en dhr. Jan Fasen) en in het dagelijks bestuur (dhr. Albert Nuss).

Het beleid van het SWV wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan, waarin ook de verdeling van middelen over de scholen deel uitmaakt. Op het niveau van het SWV functioneert een ondersteuningsplanraad, die instemmingsrecht heeft m.b.t. het ondersteuningsplan.

Leden ondersteuningsplanraad vanuit SOML

Dhr. J. Graus (personeel) 
Dhr. P. Salden (personeel) 
Dhr. P. Reijnders (ouder) 

Verdere informatie over het samenwerkingsverband vindt U op www.swvvomiddenlimburg.nl.


Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps