Dyslexie begeleiding

BC Broekhin heeft een beleidsplan op grond waarvan leerlingen met een dyslexieverklaring aanspraak kunnen maken op extra zorg. Deze leerlingen hebben recht op extra faciliteiten zoals:

  • extra tijd bij toetsen en examens;
  • toetsen in standaard vergroot lettertype;
  • coulant beoordelen van spellingfouten bij Nederlands en de Moderne Vreemde Talen (zo nodig mondeling toetsen);
  • geen onverwachte leesbeurten;
  • gebruik maken van ondersteunende hulpmiddelen (laptop, met en zonder voorleesfunctie; luisterboeken);
  • dispensatie Moderne Vreemde Taal.

De dyslexiecoördinator, mevrouw Miryam Schuitemaker, is voor de dyslectische leerlingen snel bereikbaar (via WhatsApp) wanneer zij met een probleem rond hun dyslexie geconfronteerd worden. Zo nodig maakt  mevrouw Schuitemaker op korte termijn een afspraak met de leerling(en) om na te gaan waarin - en in hoeverre - zij ondersteuning kan bieden. Zij kan advies geven over het aanleren van lees-, spelling- en leerstrategieën. Via de dyslexiecoördinator krijgen coördinatoren, mentoren en vakdocenten informatie over de dyslectische leerlingen. Zij is, ook voor ouders, het eerste aanspreekpunt betreffende dyslexie op BC Broekhin (mschuitemaker@mdw.broekhin.nl).

Extra tijd bij toetsen is officieel vastgelegd tijdens toetsweken. Bij een proefwerk van 50 minuten krijgen dyslectische leerlingen een extra tijd van 10 minuten. Tijdens reguliere proefwerken lukt het praktisch gezien niet om extra tijd te geven. Er worden proefwerken van maximaal 35-40 minuten aangeboden, zodat de dyslectische leerling in de les een extra tijd heeft van 10-15 minuten. Als dit niet lukt, kan de beoordeling van de toets eventueel aangepast worden.

Er worden steeds meer verzoeken gedaan tot het toekennen van extra tijd bij toetsen. Het is mogelijk dat leerlingen in onze huidige maatschappij teveel (auditieve) prikkels moeten verwerken die het effectief werken nadelig beïnvloeden. Vaak komt dit omdat er bovendien sprake is van bijvoorbeeld AD(H)D, een vorm van autisme of een taalverwerkingsprobleem (dyslexie). Als dit echter niet het geval is, is het voor de dyslexiecoördinator niet mogelijk om extra tijd toe te kennen. In dat geval zal er door de ouders / verzorgers, via een extern bureau, onderzoek gedaan moeten laten worden naar de mogelijke oorzaak.

Conform het Centraal Schriftelijk Examen wordt toetsen in het lettertype ARIAL 11 of 12 met regelafstand 1½ aangeboden aan dyslectische leerlingen. Hierdoor is het maken van vergrotingen (vaak A3 formaat) niet meer nodig. Mogelijk dat sommige vakken hier nog wel eens gebruik van maken.

Docenten houden in de beoordeling van toetsen met name bij Nederlands en de Moderne Vreemde Talen rekening met de spellingfouten die een dyslectische leerling maakt. Soms kan overwogen worden om de toets nog eens mondeling af te vragen om een beter zicht te krijgen op de beheersing van de getoetste leerstof. 
Bij sommige leerlingen is het aan te bevelen een klassikale leesbeurt van te voren aan te kondigen en eventueel thuis te laten voorbereiden. Als de technische leesvaardigheid dermate zwak is, kan hierdoor de frustratie voor een gedeelte weggenomen worden. 

Het gebruik van een daisy-speler in de klas wordt niet geadviseerd. Het komt nauwelijks voor dat er in een les grotere tekstgedeelten verwerkt moeten worden. Wij adviseren dan ook om een daisy-speler thuis bij het maken van huiswerk te gebruiken! Via school kan er gratis beschikt worden over cd’s met ingesproken tekst van leerboeken. In overleg kunnen deze cd’s besteld worden. Na afloop van het schooljaar moeten deze weer worden ingeleverd. 

Als een leerling een motorische beperking heeft kunnen de ouders een verzoek indienen om in de klas een laptop of tekstverwerker te gebruiken. Hiervoor moet er wel een deskundigenverklaring (paramedisch) worden afgegeven. De dyslexiecoördinator bepaalt of het gebruik hiervan wordt toegestaan. Hiervoor wordt een contract opgesteld dat door de ouders ondertekend dient te worden. Bij fraude, bijvoorbeeld bij toetsing, wordt deze faciliteit onmiddellijk ingetrokken. 

In een heel enkel geval hebben dyslectische leerlingen in klas 2 de mogelijkheid om dispensatie te krijgen voor het vak Frans en/of Duits. Hiervoor moet aan bepaalde criteria voldaan worden. Ouders dienen een verzoek hiertoe in. De dyslexiecoördinator beoordeelt of er aan de criteria wordt voldaan en beschikt positief of negatief over het verzoek.

In Magister staan de namen van alle dyslectische leerlingen op een lijst die voor alle docenten is in te zien. Deze lijst wordt actueel gehouden.

Centraal Schriftelijk Examen:
Op het CSE wordt er standaard een extra tijd van 30 minuten aan de dyslectische leerlingen toegekend. Het gebruik van auditieve ondersteuning (daisy-cd’s) is mogelijk als de leerling minstens één jaar thuis ook gebruik heeft gemaakt van cd’s met ingesproken tekst.

In de eindexamenklas maakt een dyslectische leerling ook gebruik van de speciale luistertoetsen voor dyslectische leerlingen.

Signalen van de mogelijke aanwezigheid van taalproblemen worden door de dyslexiecoördinator opgepakt. Zij neemt vervolgens contact op met de ouders van de betreffende leerling, die vervolgens zelf stappen dienen te ondernemen om voor hun kind (extern) een dyslexieverklaring te bemachtigen. Nadat de dyslexieverklaring is afgegeven, kan de leerling op Broekhin gefaciliteerd worden.

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |