Dyslexie 

BC Broekhin heeft een beleidsplan op grond waarvan leerlingen met een dyslexieverklaring aanspraak kunnen maken op extra zorg. Deze leerlingen hebben recht op extra faciliteiten zoals:

  • extra tijd bij toetsen en examens;
  • toetsen in standaard vergroot lettertype;
  • coulant beoordelen van spellingfouten bij Nederlands en de Moderne Vreemde Talen (zo nodig mondeling toetsen);
  • geen onverwachte leesbeurten;
  • gebruik maken van ondersteunende hulpmiddelen (laptop, met en zonder voorleesfunctie; luisterboeken);
  • dispensatie Moderne Vreemde Taal.

De dyslexiecoördinator, mevrouw Miryam Schuitemaker, is voor de dyslectische leerlingen gemakkelijk bereikbaar (via WhatsApp) wanneer zij met een probleem rond hun dyslexie geconfronteerd worden. Zo nodig maakt mevrouw Schuitemaker op korte termijn een afspraak met de leerling(en) om na te gaan waarin - en in hoeverre - zij ondersteuning kan bieden. Zij kan advies geven over het aanleren van lees-, spelling- en leerstrategieën. Via de dyslexiecoördinator krijgen coördinatoren, mentoren en vakdocenten informatie over de dyslectische leerlingen. Zij is, ook voor ouders, het eerste aanspreekpunt betreffende dyslexie op BC Broekhin; mschuitemaker@mdw.broekhin.nl.

Extra tijd bij toetsen is officieel vastgelegd tijdens toetsweken. Bij een proefwerk van 50, 100 of 150 minuten krijgen dyslectische leerlingen een extra tijd van respectievelijk 10, 15 of 20 minuten. Tijdens reguliere proefwerken lukt het praktisch gezien niet om extra tijd te geven. Er worden proefwerken van maximaal 35-40 minuten aangeboden, zodat de dyslectische leerling in de les een extra tijd heeft van 10-15 minuten. Als dit niet lukt, kan de beoordeling van de toets eventueel aangepast worden.

Er worden steeds meer verzoeken gedaan tot het toekennen van extra tijd bij toetsen. Het is mogelijk dat leerlingen in onze huidige maatschappij teveel (auditieve) prikkels moeten verwerken die het effectief werken nadelig beïnvloeden. Vaak komt dit omdat er bovendien sprake is van bijvoorbeeld AD(H)D, een vorm van autisme of een taalverwerkingsprobleem (dyslexie). Het is voor de dyslexiecoördinator niet zonder meer mogelijk om extra tijd toe te kennen; dat kan alleen op grond van een officiële verklaring. In dat geval zullen de ouders / verzorgers, via een extern bureau, een onderzoek moeten laten doen naar de mogelijke oorzaak.

Conform het Centraal Schriftelijk Examen wordt toetsen in het lettertype ARIAL 11 of 12 met regelafstand 1½ aangeboden aan dyslectische leerlingen. Hierdoor is het maken van vergrotingen (vaak A3 formaat) niet meer nodig.

Docenten houden in de beoordeling van toetsen met name bij Nederlands en de Moderne Vreemde Talen rekening met de spelfouten die een dyslectische leerling maakt. Soms kan overwogen worden om de toets nog eens mondeling af te nemen om een beter zicht te krijgen op de beheersing van de getoetste leerstof.
Bij sommige leerlingen is het aan te bevelen een klassikale leesbeurt van te voren aan te kondigen en eventueel thuis te laten voorbereiden. Als de technische leesvaardigheid dermate zwak is, kan hierdoor de frustratie voor een gedeelte weggenomen worden.

Inmiddels zijn er voor dyslectische leerlingen tal van hulpmiddelen op de markt in de vorm van compenserende software. De dyslexiecoördinator kan ouders hierin adviseren. Leerlingen kunnen tijdens de les en/of tijdens het maken van huiswerk over deze middelen beschikken. Ouders dienen dit zelf te bekostigen, maar kunnen de kosten mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen bij de belastingdienst of de ziektekosten-verzekeringsmaatschappij.

Sommige leerlingen met dyslexie of met een motorische beperking kunnen in de klas een laptop of een tablet gebruiken. Hiervoor dient er een deskundigenverklaring (paramedisch) zijn afgegeven waarin dit geadviseerd wordt. Toetsen worden niet op de eigen laptop (of tablet) gemaakt. De leerling werkt dan op een laptop van school en dient die voorafgaand aan het proefwerk bij de ICT-afdeling op te halen en daar ook weer na afloop van het proefwerk terug te brengen.

In een heel enkel geval hebben dyslectische leerlingen in klas 2 de mogelijkheid om dispensatie te krijgen voor het vak Frans en/of Duits. Hiervoor moet aan bepaalde criteria voldaan worden. Ouders dienen een verzoek hiertoe in. De dyslexiecoördinator beoordeelt samen met de teamleider, de leerlingcoördinator en de mentor of er aan de criteria wordt voldaan, waarna er al dan niet toestemming gegeven wordt.

In Magister staan de namen van alle dyslectische leerlingen op een lijst die voor alle docenten is in te zien. Deze lijst wordt actueel gehouden.

Centraal Schriftelijk Examen:

Op het CSE wordt er standaard een extra tijd van 30 minuten aan de dyslectische leerlingen toegekend. Het gebruik van auditieve ondersteuning (ClaroRead) is mogelijk, evenals het gebruik van een laptop. Er wordt gestreefd naar maatwerk.

Signalen van de mogelijke aanwezigheid van taalproblemen worden door de dyslexiecoördinator opgepakt. Ouders van de betreffende leerling dienen vervolgens zelf stappen dienen te ondernemen om voor hun kind (extern) een dyslexieverklaring te bemachtigen. De kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen veelal (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de Zorgverzekeraar. Nadat de dyslexieverklaring is afgegeven, kan de leerling op Broekhin gefaciliteerd worden.

 

 

Contactgegevens

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media
website is gerealiseerd door CollegeWapps