UPDATE 15 MEI

Geachte ouders/verzorgers van onze niet-examenleerlingen,

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan een document dat inzichtelijk maakt hoe de laatste acht weken van dit schooljaar gaan verlopen. Hierbij hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  • Leerlingen worden in hun schoolloopbaan niet de dupe van de situatie rondom corona (ijkpunt 15 maart).
  • Het tijdspad en de totale hoeveelheid werk die de leerling ervaart, dienen behapbaar te zijn.
  • Leerlingen krijgen de kans hun kennis / vaardigheden te bewijzen.
  • Leerlingen hebben voor het einde van het schooljaar voldoende inzicht in hun eigen kennenen kunnen en docenten kunnen goed beoordelen of de leerlingen een goede start kunnen maken volgend schooljaar.

We handelen in lijn met de andere SOML-scholen en binnen de kaders die door de VO-raad zijn opgesteld.

Gisteren heeft onze medezeggenschapsraad (waarin medewerkers, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn) ingestemd met deze uitgangspunten, met het tijdpad richting zomervakantie en de bevorderingsafspraken.

De teamleider van uw zoon of dochter zal een uitgewerkt overzicht sturen van wat er komende weken staat te gebeuren en hoe de bevorderingsadviezen tot stand komen.

In dit bericht schetsen we de hoofdlijnen van het programma.

   Leerlingen  Mentor en vakdocenten
Week 21 en
Week 22 

 Online lesen (ochtend)  Leerlingbesprekingen
Week 23Online lessen (ochtend)
Lessen op school (1 á 2 middagen per week)
 Contact met leerlingen en ouders over voorlopig advies
Week 24 en
Week 25


Online lessen (ochtend)
Lessen op school (1 á 2 middagen per week)
 
Week 26 en
Week 27

Toetsperiode (behalve voor vrijeschoolklas 7, 8 en 9)  
Week 28 Boeken inleveren
Rapport ophalen
Bevorderingsvergaderingen
Contact met ouders en leerlingen over definitief bevorderingsbesluit.

U mag er op vertrouwen dat we -ook in deze bijzondere tijd- blijven handelen in de lijn met wat we als school belangrijk vinden en daarbij zijn en blijven de kernbegrippen: we houden élke leerling goed in beeld, we bieden maatwerk en geven constructieve feedback. We gaan elke leerling zo goed mogelijk begeleiden naar de eindstreep en blijven daarbij graag met u en uw zoon of dochter in gesprek.

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s van het MT,

Marc Demandt, directeur 


UPDATE 11 MEI 

We leven in onzekere tijden. Van de eerste nog zeer beperkte CORONA-maatregelen (‘blijf thuis als je milde klachten hebt’) via de ingrijpende maatregelen (‘geen eindexamens dit jaar’ en ‘alle scholen sluiten’) gaan we er nu van uit dat we vanaf 2 juni weer op school onderwijs mogen verzorgen.. met inachtneming van de RIVM-regels. Waarschijnlijk, omdat er bijna wekelijks nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden gemeld. 

In de meivakantie hebben we u bericht over het feit dat als de scholen in juni weer open mogen, we nog steeds moeten voldoen aan 1,5 meter afstand houden. Dit zal gelden voor het contact tussen leerlingen onderling, alsook tussen medewerkers en leerlingen. Het zal een hele opgave zijn voor onze school, een school met ruim 1650 leerlingen. Deze uitdaging gaan we niet uit de weg! We willen onze leerlingen graag weer op school zien en de omstandigheden zó maken dat er tijd en ruimte is voor ontmoeting. Daarbij gaat het dus zeker niet alleen om vakken en eindtermen, maar vooral ook om het welzijn van de leerling en het samenzijn.

De afgelopen weken hebben we -in lijn met de landelijke protocollen en maatregelen vanuit de overheid- nagedacht over en gewerkt aan een goed programma voor de resterende weken van dit schooljaar. Aanstaande vrijdag communiceren we meer details met betrekking tot de terugkoppeling van de leerlingenbesprekingen, de toetsperiode en de bevordering, temeer omdat we op donderdagavond 14 mei nog de voltallige MR zullen spreken. De tijdlijn vindt u op de achterzijde van deze brief.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de mentor van uw zoon/dochter en/of met de teamleider.

Marc Demandt, Directeur

 

GLOBAAL PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR 2019-2020


Week 19 en 20 (ingaande op woensdag 6 mei)
Afstandsonderwijs in het bestaande 50-minutenrooster: 1 online-les per vak per week

Week 21 en 22 (ingaande op maandag 18 mei)
Afstandsonderwijs in het nieuwe rooster:
- vermindering van aantal lesuren in het lesrooster
- streven naar maximaal vijf lessen van 30 minuten per dag
- in de ochtend tussen 8:30u en 12:00u, alle lessen online
- leerlingen dienen verplicht aanwezig te zijn, het is tenslotte een ‘gewone’ schooldag.

Het nieuwe rooster zal uiterlijk vrijdag 15 mei gepubliceerd worden via de Magister agenda. De vrijgekomen tijd in de middag zullen we gebruiken voor leerlingenbesprekingen waarvan u een formele terugkoppeling krijgt.   

Week 23, 24 en 25 (ingaande op dinsdag 2 juni)
Continuering afstandsonderwijs volgens het nieuwe rooster en daarnaast zullen we leerlingen in de middaguren op school ontmoeten: bijvoorbeeld voor bewegingsonderwijs, samenkomst met mentor/klassenleraar/coach, hulp- en ondersteuningslessen, werken in ateliers. Dit moet nog nader uitgewerkt worden en het rooster hiervoor zal tijdig gedeeld worden.

Week 26**
Mogelijk: nog enkele dagen continuering van het afstandsonderwijs (volgens programma week 23, 24 en 25). Start toetsperiode en afronden eindopdrachten diverse vakken. Het exacte aantal toetsen per jaarlaag is nog onderwerp van onderzoek en gesprek. 

Week 27**
Vervolg toetsperiode en afronden eindopdrachten diverse vakken.  

Week 27 en 28
Bevorderingsvergaderingen

Week 28
Rapportuitreikingen

**  De vrijeschoolafdeling zal deze periode anders invullen. Hierover wordt door de               teamleiderafzonderlijk gecommuniceerd.


UPDATE 23 APRIL

Gisteravond heeft onze minister president gecommuniceerd dat de middelbare scholen nog tot tenminste 1 juni gesloten blijven. Daarna is het aan de school of en hoe er onderwijs op school gegeven gaat worden. Hierbij zal afstemming plaatsvinden met collega-scholen en de VO-raad.

Gezien de beperkingen die ‘onderwijs op 1,5 meter’ met zich meebrengt, kunnen we nu al aangeven dat we tot de zomervakantie zeker niet terugkeren naar het onderwijs van voor 16 maart. Dit betekent dat het afstandsonderwijs, zoals we dat op hebben gezet, ook na de meivakantie voortgezet wordt. Waar nodig, en waar mogelijk, zal dit onderwijsaanbod uitgebreid worden. Wat dit concreet gaat betekenen, laten we u in de week na de meivakantie weten.

We begrijpen heel goed dat er zorgen leven over het beheersen van de stof en het positief afronden van het schooljaar. De maand mei zal in het teken staan van iedere leerling opnieuw goed in beeld krijgen: de stand van zaken op 16 maart (sluiting van de scholen), aangevuld met het beeld van docenten dat ze gekregen hebben van uw zoon/dochter tijdens de weken van afstandsonderwijs. Daarnaast bieden we elke leerling kansen om –ondanks deze crisis- toch te laten zien wat hij/zij in zijn/haar mars heeft.

U kunt er van op aan dat we uw zoon/dochter zo goed mogelijk blijven volgen en we zullen samen met u in gesprek blijven om aan het einde van het schooljaar een eerlijke en reële beslissing te nemen over het verdere verloop van de schoolloopbaan. In de meeste gevallen zullen onze leerlingen gewoon doorstromen naar het volgende leerjaar, maar in sommige gevallen zal afstroom naar een andere afdeling of school nog altijd de voor de leerling beste optie zijn.

Voor de leerlingen van de zogenaamde PTA-klassen (T3-H4-V4-V5) zullen we voor de meeste vakken het Programma van Toetsing en Afsluiting moeten aanpassen. We voorzien dat we niet alle toetsen dit schooljaar fysiek op school kunnen afnemen, hoe graag we dat ook zouden willen. De vakgroepen zullen zich direct na de meivakantie gaan beraden over de vraag óf, in welke mate en hoe de PTA-toetsing nog kan plaatsvinden voor de zomervakantie. Hierbij gaan we weloverwogen te werk en daarbij zal ook onze medezeggenschapsraad over onze schouder meekijken.

Juist voor ónze school is het zo belangrijk om samen te werken, te leren en te leven en het is echt heel jammer dat we zó anders richting het einde van het schooljaar moeten werken. We missen de aanwezigheid van onze leerlingen en een school is geen school zonder leerlingen. Laten we er desondanks samen het beste van maken!

Marc Demandt, directeur

UPDATE VRIJDAG 17 APRL

De teamleiders verzorgen vandaag de communicatie naar de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Op dinsdagavond 21 april zal onze minister-president in een persconferentie nadere informatie geven over de impact van de coronacrisis op de scholen na de meivakantie. Daags erna komen we als managementteam bij elkaar en we verwachten u dan snel daarna uitgebreider te kunnen informeren over de consequenties voor onze school, voor onze medewerkers, voor onze leerlingen.  Nu mogen de schoolboeken en laptops even opgeruimd worden.. na vijf weken hard en anders werken mag er nu tijd zijn voor ontspanning. 

Ook onze medewerkers zullen even afschakelen en ik vraag uw begrip voor het gegeven dat daardoor de online communicatie even gepauzeerd wordt. Voor dringende zaken kunt u natuurlijk terecht bij de mentor, coördinator of teamleider, want de zorg voor onze leerlingen wordt natuurlijk niet gepauzeerd.

Ik wens u en uw naasten, voor zover mogelijk, een fijne en rustige meivakantie! Blijf gezond!

Marc Demandt, directeur

 

UPDATE ZATERDAG 12 APRIL

Na vier weken hard werken kunnen we dit Paasweekend even bijkomen en terugblikken op wat ons allemaal overkomen is. Sommigen van ons hebben afscheid moeten nemen van een dierbare en anderen zijn zelf ziek of eenzaam. Naast de persoonlijke zorgen over onze eigen gezondheid en die van onze naasten (familie, vrienden, buurt, vereniging) en de andere omstandigheden waaronder we nu leven (huisgebonden en onzeker over hoe lang dit nog gaat duren), is er in talloze keukens, woonkamers en studeerkamers en op talloze andere plekken hard gewerkt door onze leerlingen, daarbij -met vallen en opstaan- maar van harte ondersteund door vele vaders en moeders. Daarvoor wil ik u allen hartelijk bedanken.

Vandaag en morgen vieren we Pasen en dit jaar zal dit vooral betekenen dat we vanuit onze huizen verbinding zoeken met onze familie en vrienden. Een bezoek aan familie, de woonboulevard en de kerk zit er dit jaar niet in. Zelfs de natuurgebieden zijn minder toegankelijk. Toch is Pasen het feest van hoop en opstanding en ik hoop en bid dat we daarmee het begin kunnen markeren van een 'weg terug naar normaal'.. een school zonder leerlingen is zinloos en zielloos. Laten we hopen dat we uw zoon/dochter en elkaar weer snel mogen begroeten.

Ik wens u allen heel fijne dagen, zalig Pasen en een goede gezondheid.

Marc Demandt, directeur


UPDATE VRIJDAG 3 APRIL

Geachte ouders/verzorgers,

Inmiddels hebben we de derde week 'afstandsonderwijs' achter de rug en van alle kanten krijgen we signalen dat heel veel goed verloopt en dat sommige dingen nog best lastig zijn. Het is mooi om te zien dat veel medewerkers, ouders en leerlingen langzamerhand een modus gevonden hebben om met elkaar te leren en te werken en elkaar ook echt 'op te zoeken'.

In dit berichtje vier  'gouden' tips:

  1. Zorg voor een dagritme thuis. Start de dag samen met ontbijt en zorg voor voldoende beweging en ontspanning. Op internet zijn heel veel voorbeelden te vinden om een goede dag- of weekplanning te maken.
  2. Laat uw kind op een vast moment starten met het schoolwerk. Daarbij hoort: het checken van de mailbox (schoolmail) en de Magister-agenda. Zijn er vragen over de vakken? Stuur de betreffende vakdocent dan een berichtje.
  3. Om goed te kunnen werken/leren is het echt belangrijk dat uw zoon/dochter op een laptop/tablet/chromebook/vaste computer (en dus niet alleen op een telefoon) kan werken. ***Let op: Dankzij het noodfonds van de regering krijgen we komende week een aantal devices binnen die we kunnen uitlenen aan gezinnen die er behoefte aan hebben. Geldt dit voor uw gezin? Meldt dit dan uiterlijk dinsdag 7 april bij de mentor van uw zoon/dochter.***  
  4. Heeft u zorgen of vragen? Neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter. We willen graag weten waar we u kunnen ondersteunen.

Ik kan me voorstellen dat er op dit moment nog vragen zijn over het verdere verloop van het schooljaar: hoe wordt er straks getoetst? hoe wordt bepaald of mijn zoon/dochter over kan naar het volgende leerjaar? wat gebeurt er als er straks achterstanden zijn?  

Het is begrijpelijk dat u die vragen heeft. U mag er op vertrouwen dat hier op school over nagedacht wordt en dat we u binnenkort hierover nader informeren.

Met vriendelijke groet en een goede gezondheid gewenst,

Marc Demandt, directeur

UPDATE DINSDAG 31 MAART

Geachte ouders/verzorgers van onze examenleerlingen,
Beste examenleerlingen,

Vanavond heeft onze premier -zoals verwacht- in een persconferentie afgekondigd dat de coronamaatregelen worden verlengd. 

Voor de examenleerlingen golden en gelden andere richtlijnen: de leerlingen moeten hun schoolexamentraject voor 1 juni afronden en de scholen dienen dit -waar mogelijk- op afstand te organiseren. 

Net als veel andere scholen (waaronder collagescholen in de nabije omgeving) nemen we dit advies ter harte. 

Daarom zijn/worden de mondelinge SE's op andere wijze afgesloten en gaan we de RIVM-maatregelen nóg intensiever opvolgen als het om de schriftelijke schoolexamens gaat. 

We herstarten de afname van laatste schriftelijke schoolexamens op maandag 6 april en sluiten het voor de meivakantie af. Daarna worden de werken nagekeken en hebben we in mei nog voldoende tijd om andere elementen van het schoolexamen (waaronder de practica) goed af te sluiten. Ook moeten we tijd hebben voor reparatie- en inhaalwerk voor leerlingen die een onvolledig PTA hebben. In juni volgt waarschijnlijk een herkansingsronde. Over dat laatste krijgen we nog nieuwe richtlijnen van het ministerie en de inspectie.

We gaan dit op zo goed mogelijke manier doen en ik ben er van overtuigd dat we hier met vereende inzet van alle betrokkenen een succes van kunnen maken... zodat ál onze examenleerlingen een goede en eerlijke kans krijgen om onze school met een passend diploma te kunnen verlaten.      

Marc Demandt, directeur

 

UPDATE DINSDAG 24 MAART

Geachte ouders/verzorgers van onze examenleerlingen, 

Hierbij geven we u meer informatie over het programma voor onze examenleerlingen. Vandaag heeft minister Slob (na overleg met alle onderwijsorganisaties) een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd. De centraal examens gaan dit jaar niet door en scholen krijgen meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van een volwaardig diploma dat toegang geeft tot vervolgonderwijs in binnen- en buitenland. Er wordt zo snel mogelijk een uniforme slaag-/zak-regeling opgesteld door het ministerie.

Om verwarring te voorkomen, wil ik kort toelichten wat er verstaan wordt onder ‘schoolexamens’. Het schoolexamen van een bepaald vak is het totaal van alle toetsen/verslagen e.d. dat een vak heeft opgenomen in het officieel vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting. Meestal worden de schoolexamens afgenomen over een periode van twee jaar (het voorexamenjaar en het examenjaar). Onze leerlingen hebben dus al voor het overgrote deel het schoolexamen afgerond.

Op dit moment volgen we het advies van de VO-raad en besluiten we dat we tot 6 april a.s. geen schoolexamens op school zullen afnemen. De reeds geplande mondelingen (die op afstand zullen plaatsvinden), zullen -volgens reeds gepubliceerd schema- gewoon doorgaan. Hier kunnen de betrokken leerlingen zich dus in ieder geval op richten.

De komende dagen zal er veel overleg zijn, zowel binnen onze onderwijsstichting als in den lande. Daarmee gaan we als directie aan de slag en dan komen we snel met uitgebreidere berichtgeving over hoe we onze examenleerlingen zo goed mogelijk richting diploma gaan begeleiden. Daarbij zullen we de ruimte die de overheid ons gaat bieden zo optimaal mogelijk benutten.     

De ontwikkelingen gaan in rap tempo en we proberen daar als directie zo tijdig en duidelijk mogelijk over te communiceren. We begrijpen heel goed dat de examenleerlingen in veel onzekerheid verkeren; daarom geven we nu in ieder geval deze duidelijkheid. 

Als er meer te melden is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Marc Demandt, directeur

 

UPDATE VRIJDAG 20 MAART

Beste ouders/verzorgers, Beste leerlingen, We sluiten een bizarre week af. De geschiedschrijvers zullen later gaan beoordelen hoe historisch deze tijd was. Ik heb grote bewondering voor onze leidinggevenden (waarvan het merendeel niet fit), OOP'ers, leraren, mentoren, coördinatoren, ondersteuners, leerlingen en ouders.  Wat een knappe prestatie hebben zij met z'n allen geleverd. En dat in een tijd waarin heftige zorgen en emoties door onze lijven gieren. En we zijn er wellicht nog (lang) niet....    En thuis moet het maar allemaal geregeld worden. Dat lukt soms heel goed en soms ook helemaal niet. En dat is ook eigenlijk logisch. Hieronder treft u een aantal links naar nieuwe handreikingen aan voor het thuiswerken met een aantal afspraken, maar ook nuttige tips/links. Maak daar gebruik van!  Leren op afstand EHBO bij thuisonderwijs: plannen OUDERKAART begeleiden bij het huiswerk maken OUDERKAART begeleiden bij plannen  

De voorbereidingen voor de schoolexamens zijn vanmiddag afgerond. Komende maandag starten we. Voor veel leerlingen een opluchting.. "We mogen weer even 'normaal' op school aan het werk en laten zien wat we de afgelopen maanden geleerd hebben." Voor sommige leerlingen is het ook moeilijk. Probeer hen maar gerust te stellen, want we gaan ons tot het uiterste inspannen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u grote zorgen of twijfels? Neem dan gerust contact op met de mentor van uw zoon/dochter. 
 
Ik wens u, mede namens alle medewerkers van onze school, ondanks alles een rustig weekend.

En waar u zorgen heeft over uw eigen gezondheid of over de gezondheid van uw naasten.. weet dat we juist nu vanuit verbondenheid (ook op afstand) veel voor elkaar kunnen betekenen. 

Marc Demandt, directeur


UPDATE DINSDAG 17 MAART

Het is een spannende en onzekere tijd. We moeten ons er helaas op voorbereiden dat het nog even zal duren voordat de maatschappij weer normaal functioneert. We zijn op school en op afstand via allerlei kanalen met onze medewerkers hard aan het werk om twee zaken te regelen.

Op de eerste plaats is dit de zorg voor onze leerlingen.. want in deze nieuwe dynamiek van classrooms, hang-outs en Youtube blijven de kinderen onze aandacht nodig hebben. Onze mentoren, coördinatoren en zorgmedewerkers zullen daar nieuwe vormen voor zoeken en vinden. Andersom wil ik u vriendelijk vragen om contact op te nemen als daar aanleiding voor is. Wij zijn een schoolgemeenschap en staan voor mekaar klaar. We hebben en houden ‘elke leerling in beeld’ en blijven ‘zien, horen en waarderen’.

Ten tweede zijn we ook de vaklessen aan het omvormen naar onderwijs op afstand. Dat vraagt veel van onze medewerkers, maar we zien ook veel spontane, goede initiatieven ontstaan waarbij samenwerking voorop staat. Het gaat met vallen en opstaan, maar we maken wel echt stappen samen.

Dit brengt mij bij een persoonlijk woord voor u. Het is niet eenvoudig voor u als ouders/verzorgers om alle ballen in de lucht te houden: reële zorgen over de gezondheid van uw kwetsbare familieleden en vrienden, het eigen werk geregeld krijgen en ook nog uw zoon/dochter thuis extra begeleiden met schoolwerk. Ga er maar aan staan. We hebben daar ook alle begrip voor.

Namens alle medewerkers spreek ik hierbij vooral waardering uit voor de medewerkers in de zorg en de hulpverlening en in andere cruciale beroepsgroepen. Jullie verdienen alle steun en waardering.   

Ook in de tijd die voor ons ligt willen we graag met u als ouders samenwerken om onze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dank voor uw begrip en bereidwilligheid om flexibel te zijn in deze tijd.

Ik wens u een goede gezondheid en ik hoop en bid dat het ergste leed ons allen en onze naasten bespaard mag blijven.

Marc Demandt, directeur
 

UPDATE MAANDAG 16 MAART 2020

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Middels deze brief willen we u informeren over de wijze waarop we de komende tijd met leerlingen en ouders communiceren. Om er zeker van te zijn dat deze informatie bij iedereen aankomt, sturen we deze brief, eenmalig, ook per post.

Belangrijke informatie voor ouders
Als we met u communiceren, doen we dit via de mail en gebruiken we het e-mailadres dat in Magister staat. We hebben dit weekend een aantal e-mails naar u gestuurd (het belangrijkste bericht treft u op de achterzijde van deze brief aan). Als u deze e-mails niet heeft ontvangen, stuur dan een e-mail naar: magister@broekhin.nl met vermelding van naam leerling, klas, leerlingnummer en het probleem. We vragen u de informatie die hieronder volgt met uw zoon/dochter te bespreken.
 
Belangrijke informatie voor de leerling
Als we met jou communiceren, doen we dit via de schoolmail en via Magister. Je schoolmailadres ziet er als volgt uit:  somb(leerlingnummer 6 cijfers)@soml.nl
Het wachtwoord hiervoor is hetzelfde als het wachtwoord voor Magister. Ben je je wachtwoord vergeten of kwijt, stuur dan een e-mail naar: leerlingaccount@broekhin.nl, met vermelding van leerlingnummer, naam, klas en mentor. Je nieuwe inloggegevens worden naar het e-mailadres van je ouders gestuurd. Kun je niet mailen, neem dan z.s.m. contact op met je mentor.

In het lesrooster in Magister zal bij de lessen een opdracht staan.  We verwachten dat je je aan deze opdracht houdt en deze uitvoert. Dit om de les zo goed mogelijk door te laten gaan, ook al ben je thuis; je bent immers leerplichtig!
Bij het huiswerk in Magister kan een verwijzing staan naar Google Classroom. Dit is een digitale leeromgeving waarin docenten op een eenvoudige manier opdrachten en/of huiswerk kunnen delen met leerlingen. 

Zodra een docent je klas/cluster heeft aangemaakt in Google Classroom, ontvang je in je schoolmail een link. Door op deze link te klikken en daarna op ‘deelnemen’ te klikken, zit je automatisch in Google Classroom. Hiervoor moet je dus je schoolmail gebruiken. We raden je dringend aan hiervoor Google Chrome te gebruiken. Dit is op alle mogelijke apparatuur makkelijk te installeren.  

Opdrachten kun je mogelijk niet allemaal op je mobiele telefoon maken/zien; dan heb je een computer, laptop of tablet nodig. Als dit thuis niet voorhanden is, kun je op school in de mediatheek komen werken. Hiervoor dien je uiterlijk daags van tevoren aangemeld te worden door je ouder(s)/verzorger(s), via een e-mail naar r.segers@mdwbroekhin.nl.
 
Als u zorgen of vragen hebt, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter. 
 
Marc Demandt, directeur
 

UPDATE ZONDAG 15 MAART 2020

Vorige week zijn we in een stroomversnelling terecht gekomen doordat op donderdag 12 maart het RIVM en het kabinet aankondigden extra maatregelen te moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De afgelopen dagen is geïnventariseerd welke gevolgen deze aangescherpte maatregelen hebben op het onderwijsaanbod op onze school. En vanmiddag heeft het kabinet besloten om alle scholen per direct te sluiten. Hierover willen wij u via deze brief informeren.

Vanaf maandag 16 maart tot 6 april is onze school gesloten voor alle leerlingen.

UITZONDERING
Leerlingen met ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen (zorg, brandweer, kinderopvang etc.) en daardoor niet thuis kunnen zijn, kunnen dagelijks tussen 09.00 en 14.00 uur op school komen werken. Dit kan alleen door uw kind uiterlijk morgenochtend voor 9.00 uur aan te melden (voor de rest van de week) door een e-mail te sturen naar de heer R. Segers (r.segers@mdw.broekhin.nl). 

HET ONDERWIJS GAAT DOOR!
Het lesrooster (en ook het huiswerk) van de leerlingen blijft in Magister actief en we verwachten dat de leerlingen het schoolwerk op orde houden en de aanwijzingen van de eigen vakdocenten en mentor/klassenleraar/coach opvolgen. De leerlingen die hun lesmateriaal nog op school (in de locker of lokaal) hebben, dienen dit op maandag 16 maart of dinsdag 17 maart tussen 09.00 en 12.00 uur op te halen.

VERDERE INFORMATIEVOORZIENING
Wij begrijpen dat u veel vragen heeft omtrent de voortgang van het onderwijs, de schoolexamens en de Centraal (Praktische) Examens. We zullen u blijven informeren via e-mail en onze website. Via de website soml.nl/coronavirus houdt de Stichting Onderwijs Midden Limburg daarnaast alle ouders, leerlingen en medewerkers op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
 
VRAGEN
Indien u nog dringende vragen heeft, kunt u contact opnemen met de betrokken teamleider. Graag spreek ik de hoop uit dat we weer snel als vanouds aan de slag kunnen. 
 
Marc Demandt, directeur 
Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps