UPDATE DINSDAG 24 MAART

Geachte ouders/verzorgers van onze examenleerlingen, 

Hierbij geven we u meer informatie over het programma voor onze examenleerlingen. Vandaag heeft minister Slob (na overleg met alle onderwijsorganisaties) een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd. De centraal examens gaan dit jaar niet door en scholen krijgen meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van een volwaardig diploma dat toegang geeft tot vervolgonderwijs in binnen- en buitenland. Er wordt zo snel mogelijk een uniforme slaag-/zak-regeling opgesteld door het ministerie.

Om verwarring te voorkomen, wil ik kort toelichten wat er verstaan wordt onder ‘schoolexamens’. Het schoolexamen van een bepaald vak is het totaal van alle toetsen/verslagen e.d. dat een vak heeft opgenomen in het officieel vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting. Meestal worden de schoolexamens afgenomen over een periode van twee jaar (het voorexamenjaar en het examenjaar). Onze leerlingen hebben dus al voor het overgrote deel het schoolexamen afgerond.

Op dit moment volgen we het advies van de VO-raad en besluiten we dat we tot 6 april a.s. geen schoolexamens op school zullen afnemen. De reeds geplande mondelingen (die op afstand zullen plaatsvinden), zullen -volgens reeds gepubliceerd schema- gewoon doorgaan. Hier kunnen de betrokken leerlingen zich dus in ieder geval op richten.

De komende dagen zal er veel overleg zijn, zowel binnen onze onderwijsstichting als in den lande. Daarmee gaan we als directie aan de slag en dan komen we snel met uitgebreidere berichtgeving over hoe we onze examenleerlingen zo goed mogelijk richting diploma gaan begeleiden. Daarbij zullen we de ruimte die de overheid ons gaat bieden zo optimaal mogelijk benutten.     

De ontwikkelingen gaan in rap tempo en we proberen daar als directie zo tijdig en duidelijk mogelijk over te communiceren. We begrijpen heel goed dat de examenleerlingen in veel onzekerheid verkeren; daarom geven we nu in ieder geval deze duidelijkheid. 

Als er meer te melden is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Met vriendelijke groet,

Marc Demandt, directeur

 

 

UPDATE VRIJDAG 20 MAART

Beste ouders/verzorgers,
Beste leerlingen,

We sluiten een bizarre week af. De geschiedschrijvers zullen later gaan beoordelen hoe historisch deze tijd was.

Ik heb grote bewondering voor onze leidinggevenden (waarvan het merendeel niet fit), OOP'ers, leraren, mentoren, coördinatoren, ondersteuners, leerlingen en ouders. 
Wat een knappe prestatie hebben zij met z'n allen geleverd. En dat in een tijd waarin heftige zorgen en emoties door onze lijven gieren.

En we zijn er wellicht nog (lang) niet.... 
 
En thuis moet het maar allemaal geregeld worden. Dat lukt soms heel goed en soms ook helemaal niet. En dat is ook eigenlijk logisch.

Hieronder treft u een aantal links naar nieuwe handreikingen aan voor het thuiswerken met een aantal afspraken, maar ook nuttige tips/links. Maak daar gebruik van!
 
Leren op afstand
EHBO bij thuisonderwijs: plannen
OUDERKAART begeleiden bij het huiswerk maken
OUDERKAART begeleiden bij plannen  

De voorbereidingen voor de schoolexamens zijn vanmiddag afgerond. Komende maandag starten we. Voor veel leerlingen een opluchting.. "We mogen weer even 'normaal' op school aan het werk en laten zien wat we de afgelopen maanden geleerd hebben." Voor sommige leerlingen is het ook moeilijk. Probeer hen maar gerust te stellen, want we gaan ons tot het uiterste inspannen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u grote zorgen of twijfels? Neem dan gerust contact op met de mentor van uw zoon/dochter. 
 
Ik wens u, mede namens alle medewerkers van onze school, ondanks alles een rustig weekend.

En waar u zorgen heeft over uw eigen gezondheid of over de gezondheid van uw naasten.. weet dat we juist nu vanuit verbondenheid (ook op afstand) veel voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Demandt, directeur


UPDATE DINSDAG 17 MAART

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Het is een spannende en onzekere tijd. We moeten ons er helaas op voorbereiden dat het nog even zal duren voordat de maatschappij weer normaal functioneert. We zijn op school en op afstand via allerlei kanalen met onze medewerkers hard aan het werk om twee zaken te regelen.

Op de eerste plaats is dit de zorg voor onze leerlingen.. want in deze nieuwe dynamiek van classrooms, hang-outs en youtube blijven de kinderen onze aandacht nodig hebben. Onze mentoren, coördinatoren en zorgmedewerkers zullen daar nieuwe vormen voor zoeken en vinden. Andersom wil ik u vriendelijk vragen om contact op te nemen als daar aanleiding voor is. Wij zijn een schoolgemeenschap en staan voor mekaar klaar. We hebben en houden ‘elke leerling in beeld’ en blijven ‘zien, horen en waarderen’.

Ten tweede zijn we ook de vaklessen aan het omvormen naar onderwijs op afstand. Dat vraagt veel van onze medewerkers, maar we zien ook veel spontane, goede initiatieven ontstaan waarbij samenwerking voorop staat. Het gaat met vallen en opstaan, maar we maken wel echt stappen samen.

Dit brengt mij bij een persoonlijk woord voor u. Het is niet eenvoudig voor u als ouders/verzorgers om alle ballen in de lucht te houden: reële zorgen over de gezondheid van uw kwetsbare familieleden en vrienden, het eigen werk geregeld krijgen en ook nog uw zoon/dochter thuis extra begeleiden met schoolwerk. Ga er maar aan staan. We hebben daar ook alle begrip voor.

Namens alle medewerkers spreek ik hierbij vooral waardering uit voor de medewerkers in de zorg en de hulpverlening en in andere cruciale beroepsgroepen. Jullie verdienen alle steun en waardering.   

Ook in de tijd die voor ons ligt willen we graag met u als ouders samenwerken om onze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dank voor uw begrip en bereidwilligheid om flexibel te zijn in deze tijd.

Ik wens u een goede gezondheid en ik hoop en bid dat het ergste leed ons allen en onze naasten bespaard mag blijven.

Met vriendelijke groet,
Marc Demandt, directeur
 

UPDATE MAANDAG 16 MAART 2020

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Middels deze brief willen we u informeren over de wijze waarop we de komende tijd met leerlingen en ouders communiceren. Om er zeker van te zijn dat deze informatie bij iedereen aankomt, sturen we deze brief, eenmalig, ook per post.

Belangrijke informatie voor ouders
Als we met u communiceren, doen we dit via de mail en gebruiken we het e-mailadres dat in Magister staat. We hebben dit weekend een aantal e-mails naar u gestuurd (het belangrijkste bericht treft u op de achterzijde van deze brief aan). Als u deze e-mails niet heeft ontvangen, stuur dan een e-mail naar: magister@broekhin.nl met vermelding van naam leerling, klas, leerlingnummer en het probleem. We vragen u de informatie die hieronder volgt met uw zoon/dochter te bespreken.
 
Belangrijke informatie voor de leerling
Als we met jou communiceren, doen we dit via de schoolmail en via Magister. Je schoolmailadres ziet er als volgt uit:  somb(leerlingnummer 6 cijfers)@soml.nl
Het wachtwoord hiervoor is hetzelfde als het wachtwoord voor Magister. Ben je je wachtwoord vergeten of kwijt, stuur dan een e-mail naar: leerlingaccount@broekhin.nl, met vermelding van leerlingnummer, naam, klas en mentor. Je nieuwe inloggegevens worden naar het e-mailadres van je ouders gestuurd. Kun je niet mailen, neem dan z.s.m. contact op met je mentor.

In het lesrooster in Magister zal bij de lessen een opdracht staan.  We verwachten dat je je aan deze opdracht houdt en deze uitvoert. Dit om de les zo goed mogelijk door te laten gaan, ook al ben je thuis; je bent immers leerplichtig!
Bij het huiswerk in Magister kan een verwijzing staan naar Google Classroom. Dit is een digitale leeromgeving waarin docenten op een eenvoudige manier opdrachten en/of huiswerk kunnen delen met leerlingen. 
Zodra een docent je klas/cluster heeft aangemaakt in Google Classroom, ontvang je in je schoolmail een link. Door op deze link te klikken en daarna op ‘deelnemen’ te klikken, zit je automatisch in Google Classroom. Hiervoor moet je dus je schoolmail gebruiken. We raden je dringend aan hiervoor Google Chrome te gebruiken. Dit is op alle mogelijke apparatuur makkelijk te installeren.  

Opdrachten kun je mogelijk niet allemaal op je mobiele telefoon maken/zien; dan heb je een computer, laptop of tablet nodig. Als dit thuis niet voorhanden is, kun je op school in de mediatheek komen werken. Hiervoor dien je uiterlijk daags van tevoren aangemeld te worden door je ouder(s)/verzorger(s), via een e-mail naar r.segers@mdwbroekhin.nl.
 
Als u zorgen of vragen hebt, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter. 
 
Met vriendelijke groet,
Marc Demandt, directeur
 

UPDATE ZONDAG 15 MAART 2020

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,
 
Vorige week zijn we in een stroomversnelling terecht gekomen doordat op donderdag 12 maart het RIVM en het kabinet aankondigden extra maatregelen te moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De afgelopen dagen is geïnventariseerd welke gevolgen deze aangescherpte maatregelen hebben op het onderwijsaanbod op onze school. En vanmiddag heeft het kabinet besloten om alle scholen per direct te sluiten. Hierover willen wij u via deze brief informeren.

Vanaf maandag 16 maart tot 6 april is onze school gesloten voor alle leerlingen.

UITZONDERING
Leerlingen met ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen (zorg, brandweer, kinderopvang etc.) en daardoor niet thuis kunnen zijn, kunnen dagelijks tussen 09.00 en 14.00 uur op school komen werken. Dit kan alleen door uw kind uiterlijk morgenochtend voor 9.00 uur aan te melden (voor de rest van de week) door een e-mail te sturen naar de heer R. Segers (r.segers@mdw.broekhin.nl). 

HET ONDERWIJS GAAT DOOR!
Het lesrooster (en ook het huiswerk) van de leerlingen blijft in Magister actief en we verwachten dat de leerlingen het schoolwerk op orde houden en de aanwijzingen van de eigen vakdocenten en mentor/klassenleraar/coach opvolgen. De leerlingen die hun lesmateriaal nog op school (in de locker of lokaal) hebben, dienen dit op maandag 16 maart of dinsdag 17 maart tussen 09.00 en 12.00 uur op te halen.

VERDERE INFORMATIEVOORZIENING
Wij begrijpen dat u veel vragen heeft omtrent de voortgang van het onderwijs, de schoolexamens en de Centraal (Praktische) Examens. We zullen u blijven informeren via e-mail en onze website. 
Via de website soml.nl/coronavirus houdt de Stichting Onderwijs Midden Limburg daarnaast alle ouders, leerlingen en medewerkers op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
 
VRAGEN
Indien u nog dringende vragen heeft, kunt u contact opnemen met de betrokken teamleider.
Graag spreek ik de hoop uit dat we weer snel als vanouds aan de slag kunnen. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Marc Demandt, directeur 
Contactgegevens

Adres

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Telefoon & e-mail

Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media

website is gerealiseerd door CollegeWapps