Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR in het onderwijs?

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Samenstelling

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel en leerlingen vertegenwoordigd. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het school-bestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de mede-zeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Instemmingsrecht onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en leerlingen moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het leerlingenstatuut. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen, het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Contact

Indien u vragen heeft of om een andere reden graag met de een van de leden in contact komt kunt u dat doen door een mail te richten aan h.wieldraaijer@mdw.broekhin.nl

Contactgegevens

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond
Telefoon: 0475 - 346666
E-mail: adm@mdw.broekhin.nl

Social media
website is gerealiseerd door CollegeWapps